Beta
versie -

Lijst van alle houtbouw instrumenten

Zoek in houtbouw

0  

resultaten in

houtbouw 

  

0

resultaten in

houtbouw

 

Inkoop

Aanbesteden onder de Europese drempels

Bij nationale aanbestedingen gelden er voor overheden minder regels dan bij Europese aanbestedingen. Met deze vrijheid kunnen overheden de procedure inrichten om houtbouw te stimuleren.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1  
Beleid

Afspraken maken over houtbouw in een convenant

Het aangaan van een convenant is een goede manier om de betrokkenheid van een brede en diverse groep partijen te waarborgen en samen te werken aan het stimuleren van houtbouwprojecten.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3  
Beleid

Afwijken van het Bbl op basis van gelijkwaardigheid

Gemeenten mogen in convenanten op basis van gelijkwaardigheid meer afspreken dan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is vastgelegd. In het convenant kan houtbouw opgenomen worden.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5  
Beleid

Gebruik de gelijkwaardigheidsbepaling bij een vergunningsaanvraag

De gelijkwaardigheidsbepaling maakt het mogelijk af te wijken van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de omgevingsverordening of het omgevingsplan waardoor je als gemeente circulaire keuzes kunt bevorderen.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  
Grondpositie

Gronduitgifte door andere overheden dan gemeenten

Andere overheden hebben meer mogelijkheden om bij gronduitgifte houtbouw voor te schrijven dan gemeenten.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2  
Subsidie

Hanteer groene leges bij vergunningaanvragen

Het heffen van groene leges voor vergunningaanvragen kan een financiële prikkel zijn voor partijen om tot houtbouw over te gaan.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2  
Beleid

Houtbouw stimuleren met welstandscriteria

Met welstandscriteria kan het gebruik van hout bij de bouw van een bouwwerk worden voorgeschreven in het omgevingsplan.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3  
Beleid

Meerjarig samenwerken voor eigen vastgoedontwikkeling

Door het gebruik van een raamovereenkomst als inkoopinstrument kunnen overheden ambitieuze afspraken overeenkomen zoals de toepassing van houtbouw.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R4  
Beleid

Neem biobased en circulair bouwen op in maatregelen bij de milieueffectrapportage (m.e.r.)

Met de m.e.r. wordt overzichtelijk in beeld gebracht welke mogelijkheden en kansen er zijn om de leefomgeving te verbeteren. Noodzakelijke maatregelen uit het MER zijn bindend.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R5  
Inkoop

Neem ervaring met houtbouw op als geschiktheidseis

Bij een aanbesteding voor een houtbouwproject kun je eisen dat alleen partijen met bepaalde certificaten of ervaring hebben met (circulaire) houtbouwtechnieken of -projecten in aanmerking komen voor de opdracht.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Neem houtbouw op in de gemeentelijke omgevingsvisie

Door houtbouw op te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt het onderdeel van de ambities en het beleid van de gemeente.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Neem houtbouw op in de nationale omgevingsvisie

Door houtbouw op te nemen in de nationale omgevingsvisie wordt het onderdeel van de ambities en het beleid van het Rijk en van de decentrale overheden.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Neem houtbouw op in de omgevingsverordening

Door houtbouw op te nemen in een omgevingsverordening kan de provincie bindende regels voor houtbouw opleggen aan de gemeenten.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5  
Beleid

Neem houtbouw op in de provinciale omgevingsvisie

Door houtbouw op te nemen in de provinciale omgevingsvisie wordt het onderdeel van de ambities en het beleid van de provincie.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Beleid

Neem houtbouw op in het omgevingsplan

Door houtbouw op te nemen in een omgevingsplan kan de gemeente regels opleggen voor het inrichten, beheren en gebruiken van houtbouw

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5  
Beleid

Neem houtbouw op in het omgevingsprogramma

Door middel van een omgevingsprogramma kunnen het Rijk, de provincie en de gemeente juridische instrumenten bundelen. Zo kunnen doelstellingen met betrekking tot houtbouw effectiever en sneller worden behaald.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R5  
Inkoop

Neem MPG op als subgunningscriterium bij gronduitgifte

Door de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG-score) van het gebouw als subgunningscriterium te gebruiken, kan houtbouw via gronduitgifte worden gestimuleerd.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  
Inkoop

Neem technische specificaties houtbouw op in tender voor gronduitgifte

Als je technische specificaties opneemt in een tender dan betekent dit dat alleen aanbiedingen die aan de specificaties voldoen, in aanmerking komen voor het winnen van de tender.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5  
Grondpositie

Ontwikkel tenderbeleid

In tenderbeleid kan een decentrale overheid het voornemen vastleggen om in toekomstige tenderprocedures criteria over houtbouw op te nemen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2  
Inkoop

Pas concurrentiegerichte dialoog toe in aanbesteding

Als aanbesteder kan je kiezen uit verschillende aanbestedingsprocedures. Een van deze procedures is de concurrentiegerichte dialoog. Die procedure biedt uitkomst bij behoefte aan een innovatieve oplossing.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Pas innovatiepartnerschap toe in aanbesteding

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe bouwtechnieken te ontwikkelen. Zo kunnen verschillende type houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Pas mededingingsprocedure met onderhandeling toe in aanbesteding

Bij een aanbesteding op basis van de mededingingsprocedure met onderhandeling is er ruimte om met de markt oplossingen te verkennen. Zo kunnen verschillende houtbouwoplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Grondpositie

Pas onteigening toe

De gemeente kan via onteigening strengere eisen stellen aan houtbouw en de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij nieuwbouw- en verbouwprojecten.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  
Beleid

Schrijf houtbouw voor in een omgevingsvergunning

In het omgevingsplan kan de gemeente opnemen dat het verboden is om bepaalde activiteiten te verrichten zonder vergunning. Houtbouw kan als voorwaarde gesteld worden voor het verlenen van de vergunning.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5 - 
R6  
Grondpositie

Selectiecriteria bij gronduitgifte opnemen in tenders

Overheden kunnen houtbouw stimuleren door partijen te selecteren die ervaring met houtbouw hebben.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R5  
Beleid

Stel een beeldkwaliteitsplan op bij gebiedsontwikkelingen

Met een beeldkwaliteitsplan kan het gebruik van hout voor de inrichting van een kavel en de buitenkant van een gebouw worden voorgeschreven.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1  
Beleid

Stel maatwerkvoorschriften op voor bestaande bouw

Door houtbouw op te nemen in maatwerkvoorschriften voor bestaande bouwwerken kan de gemeente regels voor houtbouw opleggen die strenger zijn dan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  
Beleid

Stel maatwerkvoorschriften op voor sloop

In maatwerkvoorschriften kan een gemeente bij een sloopmelding voorschrijven dat er gescheiden moet worden in meer materiaalgroepen dan wettelijk verplicht is.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  
Beleid

Stel melding van aanbod houtafval verplicht

Door middel van een meldingsplicht voor houtafval krijgt de gemeente inzicht in het beschikbare gerecyclede hout.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  
Beleid

Stel sloopmelding verplicht

Door sloopmeldingen krijgt de gemeente inzicht in de hoeveelheid hout die beschikbaar is voor hergebruik in de bouw. Hierdoor kunnen vraag en aanbod beter gereguleerd worden.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  
Grondpositie

Vestig voorkeursrecht op gebouw

Door middel van het voorkeursrecht kan een gemeente gebouwen opkopen. Deze gebouwen kan de gemeente vervolgens circulair aanbesteden en daarbij houtbouw als eis toevoegen aan de aanbesteding.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2  
Inkoop

Voeg een keurmerk toe aan een tender

Een keurmerk geeft meer zekerheid dat een houtbouwproject van de gewenste kwaliteit is en dat het gebruikte hout duurzaam geproduceerd is. Dat bevordert circulariteit.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Vraag bijzondere uitvoeringsvoorwaarden uit in de aanbesteding

In een aanbesteding kan meer circulariteit worden uitgevraagd via de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door te eisen dat de gebruikte materialen bij houtbouw worden gerecycled.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Inkoop

Vraag levenscycluskosten uit als subgunningscriterium in aanbesteding of tender

Een opdracht voor het realiseren van eigen vastgoed, gebeurt normaal via een inkoopprocedure of aanbesteding. De kans op realisatie van houtbouw is groter bij subgunningscriteria gericht op levenscycluskosten.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1  
Inkoop

Vraag subgunningscriteria uit in aanbesteding

Subgunningscriteria bij een inkoopprocedure of aanbesteding die gericht zijn op belonen van houtbouw, vergroten de kans dat de winnende inschrijver houtbouw realiseert.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  
Grondpositie

Wijzig het grondbeleid

Door het wijzigen van grondbeleid kan meer ruimte worden geboden voor instrumenten waarmee houtbouw kan worden bevorderd.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3  
Beleid

Wijzig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

In een HIOR kan houtbouw worden voorgeschreven als te gebruiken materiaal voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals straatmeubilair of de aanleg van een weg.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3  
Beleid

Zet de experimenteerbepaling in

Met een experimenteerbepaling kunnen gemeenten tijdelijk van de Omgevingswet afwijken, waardoor sturen op houtbouw mogelijk is.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6