Beta
versie -

Wie maken CircuLaw?

CircuLaw is een initiatief van Gemeente Amsterdam en Dark Matter Laboratories. Maar wij maken CircuLaw niet alleen. We hebben een groot aantal ontwikkelpartners, financieringspartners en kennispartners.

Initiatiefnemers

Gemeente Amsterdam, Stedelijke Innovatie

Gemeente Amsterdam is al jaren koploper in de circulaire economie. Het doel van de stad is om in 2050 volledig circulair te zijn, en het grondstoffengebruik in 2030 gehalveerd te hebben. Het stedelijk innovatieteam van Amsterdam heeft CircuLaw in 2020 geïnitieerd. Dit team werkt samen met partners in en buiten de stad aan innovaties die de transitie naar een circulaire, veilige en bereikbare stad versnellen. Binnen dit publieke innovatieteam is expertise aanwezig op het gebied van sociale en technologische innovatie, transitiemanagement, digitalisering en moderne overheid. Vanuit de gemeente dragen daarnaast ervaren circulaire experts en juristen van beleidsafdelingen bij aan de ontwikkeling van de tool.

Dark Matter Laboratories

Dark Matter Labs (DML) is een internationaal strategisch onderzoeks-, ontwerp- en ontwikkelingslab met als missie: “to discover, design and develop the institutional ‘dark matter’ that supports a more democratic, distributed and sustainable future.” DML is mede-initiator van CircuLaw, en vanaf het begin van de ontwikkelingen betrokken. Tezamen met de gemeente voert DML de regie op de projectorganisatie en -uitvoering. DML levert kennis en expertise op het gebied van transitiemanagement, strategisch ontwerp, interdisciplinaire kennisintegratie en technologische kennis.

Ontwikkelpartners

Flux Partners

Flux Partners is een adviesbureau dat werkt voor publieke en private opdrachtgevers, veelal in het domein van energie en verduurzaming. Vanuit hun ervaring met het toepassen van juridische instrumenten helpen juristen van Flux Partners CircuLaw in de doorontwikkeling van het platform, het uitvoeren van wetsanalyses en met het identificeren en beschrijven van instrumenten. Ook stelt de organisatie kennis over en ervaringen met de praktische toepassing van instrumenten ter beschikking.

Metabolic

Als één van de eerste circulaire adviesbureaus heeft Metabolic als missie: de transformatie van de wereldeconomie naar een fundamenteel duurzame - en circulaire - staat. Het internationale en interdisciplinaire Metabolic team heeft ervaring met ontwikkeling van strategieën en tools, verwerken van data, creëren van nieuwe technologieën, bouwen van pilots en opschalen van innovaties. Vanuit haar brede kennis over circulaire thema’s draagt Metabolic bij aan de ontwikkeling van CircuLaw.

Gemeente Rotterdam

In 2023 heeft CircuLaw subsidie ontvangen uit het Innovatiebudget Digitale Overheid voor samenwerking tussen gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam. Samen zullen de twee havensteden CircuLaw verder brengen: Gemeente Rotterdam draagt bij aan de strategische ontwikkeling van CircuLaw, en beide gemeenten trekken samen op in de implementatie van instrumenten in een grootstedelijke context.

Financieringspartners

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC is een kennis- en innovatiecommunity (KIC) die werkt aan het versnellen van de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige samenleving. Met de steun van het Europees Instituut voor innovatie en technologie identificeert en ondersteunt EIT Climate-KIC innovatie die de samenleving helpt om de klimaatverandering te verminderen en zich hieraan aan te passen. CircuLaw heeft in de vroege ontwikkelfase deelgenomen aan EIT Climate-KICs Deep Demonstrations Programma, en heeft vanuit dit programma financiering en kennis ontvangen.

Built by Nature

Built by Nature is een netwerk en subsidiefonds dat zich toelegt op een toename van houtbouw in Europa en op de zorg voor bosbouw. De bouwsector kan de co-2 – uitstoot namelijk drastisch verlagen door inzet van houtbouw. En bomen nemen niet alleen hun hele leven lang CO2 op, maar die CO2 blijft ook in het hout opgeslagen. Oprichter en partner van Built by nature is de Laudes Foundation.

Ministerie BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stimuleert met het innovatiebudget Digitale Overheid samenwerking en innovatie tussen overheidsorganisaties. Namens CircuLaw hebben de Gemeente Amsterdam, Dark Matter Labs en de Gemeente Rotterdam een beroep gedaan op dit fonds. CircuLaw is beoordeeld op de criteria onderscheidend, gebruikersgericht, kennis & kunde, herbruikbaar en toekomstvisie. En daar zijn wij zo goed uitgekomen, dat ons voor 2023 subsidie is toegekend. Het ministerie van BZK is niet alleen van belang voor deze financiële impuls, maar wij werken ook met het Ministerie samen aan de toekomstige verzelfstandiging van CircuLaw.

Kennispartners

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

AMS Institute is een internationaal toonaangevend instituut waar talent wordt opgeleid en ingenieurs, ontwerpers en zowel natuur- als sociale wetenschappers gezamenlijk geïntegreerde grootstedelijke oplossingen ontwikkelen en valoriseren. AMS Institute draagt vanuit haar programma ‘Circularity in Urban Regions’ bij aan de transitie van een lineair naar een circulair model in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), onder andere door concrete toepassing van nieuwe wetenschappelijke inzichten in de stad. AMS Institute draagt vanuit kennis, middelen en netwerk bij aan de ontwikkeling van CircuLaw.

De Circulaire Bouweconomie

De Circulaire Bouweconomie is een samenwerking van overheid en markt. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie werkt in opdracht van het kabinet aan 100% circulair bouwen in 2050.
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier.

Provincie Noord-Holland

De Noord-Hollandse economie moet in het jaar 2050 volledig circulair zijn. Afval wordt dan niet meer verbrand of gestort maar gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Het delven van nieuwe grondstoffen wordt dan tot het minimum beperkt. Om dit te bereiken, wil de provincie circulair ondernemen én het circulair maken van grondstofketens stimuleren en opschalen. Provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan de ontwikkeling van CircuLaw en levert kennis en advies op de ontwikkeling van de tool en service.

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft circulaire economie benoemd als één van de zeven hoofdopgaven in de Omgevingsvisie Flevoland Straks. Zij wil in 2030 bekend staan als dé grondstoffen- leverancier voor de circulaire economie. Provincie Flevoland draagt financieel bij aan de ontwikkeling van CircuLaw.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij RVO. RVO draagt vanuit de landelijke Transitieagenda Circulaire Bouweconomie financieel bij aan de ontwikkeling van CircuLaw. Ook levert RVO juridische kennis en advies in de ontwikkeling van CircuLaw.

Ministerie van Financiën

Onder het Ministerie van Financiën valt de Belastingdienst. Deze dienst heeft jarenlange ervaring in het digitaliseren van wetgeving en hiervoor veel methodes en modellen ontwikkeld. Vanuit de organisatie werken verschillende experts mee aan de ontwikkeling Circulaw. Hun kennis en ervaring op het gebied van wetsanalyse en digitalisering is van grote waarde voor de totstandkoming van methoden waarmee wetgeving kan worden geanalyseerd vanuit circulaire doelen.

Erasmus School of Law

Professoren en academici vanuit de faculteiten ‘Law and Innovation’ en ‘Erasmus Centre for Local Governments’ dragen inhoudelijk bij aan de ontwikkeling van CircuLaw. Het gaat daarbij om kennis over wetgeving, technologie en digitalisering, en om inhoudelijke kennis op het gebied van belastingen en duurzaamheid. De nieuwe kennis die binnen CircuLaw wordt ontwikkeld, wordt vervolgens gebruikt in het het universitaire onderwijs.

TU Delft

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) van TU Delft streeft naar een duurzame gebouwde omgeving waarin de belangen van de eindgebruiker en andere stakeholders uitgangspunt zijn. Vanuit MBE werken verschillende professoren en academici mee aan de ontwikkeling van CircuLaw. Ook worden een PhD onderzoek en masterstudies uitgevoerd naar toepassing van beleidsinstrumenten om transities te versnellen. De resultaten hiervan worden meegenomen in de ontwikkeling van de toepassingsmodule van de CircuLaw.

Wageningen Universiteit - WUR Law group

WUR Law Group richt zich op juridische oplossingen voor maatschappelijke problemen, waaronder ‘life sciences’. Het onderzoek van de groep is sterk interdisciplinair, met docenten en studenten van over de hele wereld. Vanuit de faculteit dragen professoren en academici bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van CircuLaw.

Vrije universiteit (VU)

Digitale mogelijkheden verbinden ons en brengen informatie dichterbij. Ze geven ons een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Wetenschappers van de Vrije Universiteit zijn betrokken bij vele belangrijke digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de grenzen van digitalisering. Wat is de rol van de overheid en techreuzen hierbij? Zijn algoritmen een vloek of een zegen? Hoe bereiken mens en digitalisering een gezond evenwicht? Het VU-onderzoek werpt voortdurend een nieuw licht op de vele facetten van digitalisering. Vanuit het VU Center for Public Contract Law and Governance wordt binnen het project Wetgeving en Digitalisering bijgedragen aan CircuLaw.

Draag bij!

Wil je zelf bijdragen aan de ontwikkeling van CircuLaw? Dat kan! Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe kennis, inzichten en ideeën en voorbeelden van toegepaste maatregelen in beleid zodat we het wet- en regelgevingsstelsel nog beter in dienst kunnen stellen van de circulaire transitie!

Neem contact met ons op.