Beta
versie -
Delen:

Pas onteigening toe

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  

De gemeente kan via onteigening strengere eisen stellen aan houtbouw en de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) bij nieuwbouw- en verbouwprojecten.

Hoe kun je onteigening toepassen?

Via een voorkeursrecht kan het Rijk, de provincie of de gemeente (verouderde) bouwwerken opkopen of onteigenen. Dit heeft altijd tot doel nieuwe en meer overheidsgrond te verkrijgen. Door bouwwerken en grond op te kopen, kan de overheid projecten voor verbouw of nieuwbouw circulair aanbesteden of de grond onder circulaire voorwaarden uitgeven.

Via de aanbestedingsprocedure of gronduitgifteprocedure, kan duurzaam bouwen worden uitgevraagd. Zo kan een zwaardere MPG-norm (MilieuPrestatie Gebouwen) worden gesteld dan wettelijk is vastgelegd. Dit stimuleert houtbouw.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 11.1 Omgevingswet kan onteigening van onroerende zaken als bedoeld in artikel 14 van de Grondwet plaatsvinden in het algemeen belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving.

Voorwaarden

  • Onteigening is een zeer zwaar middel en moet daarom gezien worden als laatste mogelijkheid (art.11.7)
  • De voorwaarden zijn dat er een algemeen belang, noodzaak en urgentie voor de onteigening moet zijn en die voorwaarden dienen zwaar te worden gewogen (art. 11.5)
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel11.1
Geldig vanafInvalid Date