Beta
versie -
Delen:

Gronduitgifte door andere overheden dan gemeenten

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2  

Andere overheden hebben meer mogelijkheden om bij gronduitgifte houtbouw voor te schrijven dan gemeenten.

Hoe kun je gronduitgifte door andere overheden dan gemeenten inzetten?

Overheden kunnen als eigenaar van grond eisen stellen bij de verkoop van die grond. Specifiek voor gemeenten geldt in dat geval een beperking. In de Woningwet is namelijk bepaald dat gemeenten geen strengere eisen mogen stellen dan het Bouwbesluit (vanaf 1 januari 2024: het Bbl). Zie instrument 'Afwijken van het Bbl op basis van gelijkwaardigheid'.

Deze beperking geldt niet voor andere overheden dan gemeenten.

Welke mogelijkheden hebben andere overheden dan gemeenten?

Andere overheden dan gemeenten kunnen bij gronduitgifte in principe wel strengere bouwtechnische eisen stellen. Zo kunnen overheden eisen dat gegadigden gebruikmaken van houtbouw bij de bouw van de woningen die op de uitgegeven grond worden gerealiseerd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om bij de inrichting van de tenderprocedure eisen te stellen die de toepassing van houtbouw stimuleren. Denk aan:

  • Door tenderbeleid vast te stellen en daarin houtbouw-eisen voor tenderprocedures op te nemen wordt gestimuleerd dat aan houtbouweisen meer gewicht toegekend wordt in tenderprocedures. Zie instrument: Ontwikkel tenderbeleid
  • Borgen dat met publieke instrumenten houtbouw binnen de overheid en het (grond)gebied wordt gestimuleerd. Zie onder meer instrument ‘ Neem houtbouw op in omgevingsplan’.
  • Borgen dat het tenderteam kennis heeft van houtbouw en gemotiveerd is deze toe te passen (waar een wil is, is een weg).
  • Toepassen van een voorselectie in de tenderprocedure. Hier worden eisen gesteld aan de inschrijvende partijen. Zie ook het instrument: Selectiecriteria bij gronduitgifte.
  • De toepassing van houtbouw opnemen als gunningscriteria.
  • Een procedure toepassen waarbij met partijen kan worden gesproken en onderhandeld over oplossingen. Zie Concurrentiegerichte dialoog en Mededingingsprocedure met onderhandelingen en Innovatiepartnerschap.
  • Opnemen van houtbouweisen in de overeenkomst (koopovereenkomst, intentieovereenkomst, erfpachtovereenkomst).

Uit de praktijk

Provincie Brabant zet zich met samenwerkingspartners in om het feitelijk gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. De provincie heeft ervaring en ideeën hierover verzameld in de handreiking ‘Aan de slag met duurzame gronduitgifte’. Meer informatie hierover is te vinden op de website van duurzamegronduitgifte.nl.

Juridische toelichting

De selectieprocedure bij gronduitgifte is niet wettelijk geregeld. De procedure volgt uit de rechtspraak. De belangrijkste uitspraak is het Didam-arrest van de Hoge Raad.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
Citeertitelnvt
Artikelnvt
Geldig vanafTBD