Beta
versie -
Delen:

Stuur op duurzaamheid via selectiecriteria

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Overheden kunnen duurzaamheid stimuleren door in een aanbesteding partijen te selecteren die ervaring hebben met een MKI-berekening of maximale MKI-waarde (prestatie) voor een product of project.

Hoe kun je selectiecriteria toepassen?

In de aanbesteding kunnen selectiecriteria rondom duurzaamheid worden geformuleerd. Deze criteria worden vaak in het verlengde van geschiktheidseisen opgesteld om het aantal gegadigden voor de aanbesteding verder te beperken tot vijf marktpartijen.

Een voorbeeld van een selectiecriterium is het uitvragen van een plan over de borging van een MKI-berekening en een verlaging van de MKI-score op product- of projectniveau. Dit plan kan via een visiedocument, de eigen organisatie of een MKI-strategie op vergelijkbare projecten worden uitgevraagd.

Je kunt ook uitvragen wat een organisatie doet om CO₂-uitstoot binnen de organisatie te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de CO₂-prestatieladder. Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe meer een organisatie zich inspant om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Uit de praktijk

  • In de aanbesteding engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud aan de A2 HRR - A12 HRR heeft Rijkswaterstaat ervaring met MKI opgenomen als selectiecriterium. Gegadigden moesten aantonen dat ze in de afgelopen 5 jaar ervaring hebben opgedaan met een infraproject waarbij MKI deel uitmaakte van de gunningscriteria. Ook moest de beloofde MKI-waarde behaald zijn. Voor het aantonen van 1 geldige referentieopdracht konden gegadigden 3 punten verdienen, bij 2 referentieopdrachten waren dat 5 punten.
  • De provincie Flevoland heeft in de aanbesteding ingenieursdiensten oevermaatregelen ervaring met MKI-berekening opgenomen als onderdeel van een selectiecriterium. Voor een referentieopdracht werden extra punten toegewezen indien de gegadigde voldeed aan bepaalde kerncompetenties, waaronder de geschiktheidseis die betrekking had op ervaring met een MKI-berekening.
  • De gemeente Assen heeft selectiecriteria toegepast in een aanbesteding voor de bouw en onderhoud van een milieupark. Het uitgangspunt van de aanbesteding was een minimale uitstoot van CO₂ en stikstof tijdens zowel de bouwfase als de exploitatiefase. Gegadigden konden scoren op 9 selectiecriteria, waaronder:
    • Op welke manier de inschrijver circulaire economie kan toepassen gedurende de bouw en exploitatie van het milieupark.
    • Wat de inschrijver al doet om stikstofuitstoot te beperken en op welke manier de inschrijver de uitstoot voor dit project wilt minimaliseren.
    • Welke CO₂-ladder de inschrijver heeft bereikt en/of wat de doelstellingen voor de komende 5 jaar zijn

Voorwaarden

Artikel 2.99 Aanbestedingswet 2012 benoemt de voorwaarden waar een aanbestedende partij zich aan moet houden bij het gebruik van selectiecriteria. Zo is er een minimum aantal gegadigden dat verplicht moet worden uitgenodigd voor een aanbesteding. Er moeten meestal minimaal vijf gegadigden voor een aanbesteding worden uitgenodigd. Als er gebruik wordt gemaakt van bijzondere aanbestedingsprocedures zoals innovatiepartnerschap, dan zijn drie gegadigden voldoende. Het is ook mogelijk dat er minder geschikte gegadigden zijn dan een aanbestedende partij zich had voorgenomen om uit te nodigen voor de gunningsfase. In dat geval kan de aanbestedende partij gewoon doorgaan met de procedure door de geschikte gegadigde(n) uit te nodigen voor de inschrijving.

Verder moeten de geformuleerde selectiecriteria in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw)
Artikel2.99 AW
Geldig vanafInvalid Date