Beta
versie -
Delen:

Stuur op ervaring met duurzaamheid via geschiktheidseisen

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Bij een aanbesteding kun je eisen dat alleen partijen die ervaring hebben met MKI of de CO₂-prestatieladder in aanmerking komen voor het uitvoeren van de opdracht.

Hoe kun je een geschiktheidseis toepassen?

Geschiktheidseisen mogen gaan over:
1. De financiële en economische draagkracht;
2. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid;
3. Beroepsbevoegdheid.
Zie voor meer informatie over geschiktheidseisen de website van PIANOo.

MKI als geschiktheidseis
Een voorbeeld van een geschiktheidseis is het uitvragen van een referentie van een soortgelijk project waarbij een MKI-berekening is gemaakt, toegepast en gemonitord, of bijvoorbeeld met een bepaalde maximale MKI-waarde. Op deze manier selecteer je op partijen die ervaring hebben met het uitvoeren van een MKI-berekening of/en in de vorm van een prestatieverplichting (maximale MKI-waarde).

Een opbouw kan zijn:
Omschrijving:
De partij beschikt over ervaring met [vul in: MKI-berekening] van een [vul in: soort infrastructuur] en kan dit aantonen aan de hand van een referentie van 1 opdracht met een geraamde waarde van ten minste [vul in: minimum geraamde waarde].


Voorwaarden:
De werkzaamheden van het referentieproject zijn daadwerkelijk door inschrijver uitgevoerd
Het referentieproject is uitgevoerd naar tevredenheid van opdrachtgever en is niet langer dan [aantal] jaar geleden opgeleverd (gerekend vanaf de deadline voor aanvraag tot deelname in onderhavige aanbestedingsprocedure).


CO₂-prestatieladder als geschiktheidseis
Je kunt ook de CO₂-prestatieladder als geschiktheidseis uitvragen. De CO₂-prestatieladder is een instrument waarmee de uitstoot van organisaties wordt gemeten. Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe meer een organisatie zich inspant om de CO₂-uitstoot te verminderen. Als geschiktheidseis kun je opnemen dat de inschrijver over het certificaat CO₂-prestatieladder op een bepaald niveau beschikt. Op die manier stuur je niet alleen op duurzaamheid binnen de aanbesteding, maar selecteer je een partij die binnen de eigen organisatie ook werk maakt van CO₂-reductie.

Zie voor meer informatie de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, de eigenaar en beheerder van de CO₂-prestatieladder

Zie ook de tool maatschappelijk verantwoord inkopen van het Rijk voor meer voorbeeldbepalingen.

Uit de praktijk

De provincie Flevoland heeft in de aanbesteding ingenieursdiensten oevermaatregelen ervaring met een MKI-berekening opgenomen als geschiktheidseis. Inschrijvers moesten ervaring hebben met een MKI-berekening van ontwerpvarianten. Dit moest aantoonbaar zijn aan de hand van 1 opdracht met een geraamde waarde van ten minste € 4.000.000.

De gemeente Zaanstad doet met Figaro een aanbesteding voor ontwikkeling en realisatie van woningen en voorzieningen. In de aanbesteding stelt de gemeente onder andere een geschiktheidseis voor duurzaamheid. Gegadigden moeten minstens 1 referentieproject hebben waarbij bovenwettelijke aandacht voor duurzaamheid was en tijdens de realisatie van dat project rekening is gehouden met CO₂-reductie en circulariteit.

In een aanbesteding van de Herinrichting Noorderwierweg heeft de gemeente Amersfoort duurzaamheid uitgevraagd als geschiktheidseis. Inschrijvers konden door middel van verschillende certificaten, zoals het CO₂-bewustzijns certificaat of de MVO prestatieladder, aantonen dat ze aan de geschiktheidseis voldeden. Of inschrijvers konden gelijkwaardigheid aantonen, door te beschikken over een managementsysteem waarin ten minste 2 van de 5 volgende aspecten geborgd werden:

  • een milieubeleidsverklaring ondertekend door de directie;
  • een milieuprogramma of actieplan om milieubelasting te reduceren;
  • een formeel aangestelde milieucoördinator;
  • (milieu-)verslag met daarin milieumaatregelen en behaalde resultaten;
  • een plan en controle op scholing van personeel op het gebied van milieuvriendelijk gedrag.

Voorwaarden

Een specifieke geschiktheidseis mag niet gebruikt worden als subgunningscriterium in dezelfde aanbestedingsprocedure. Anders telt een eis/criterium twee keer mee in één aanbestedingsprocedure. Het is echter wel mogelijk om MKI op twee verschillende manieren te eisen. Bijvoorbeeld ervaring met MKI als geschiktheidseis en scoren op de laagste MKI in de gunningsfase.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Tussen de geschiktheidseis die je opstelt en de onzekerheid die je met het stellen van de eis wil tegengaan, moet een verband bestaan.
  • Van een aanvrager kan in beginsel geen ervaring met een identiek project verlangd worden. In plaats daarvan kun je vragen naar relevante ervaring en competenties die noodzakelijk zijn voor de opdracht.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw)
ArtikelArtikel 2.90 AW
Geldig vanafInvalid Date