Beta
versie -
Delen:

Stel sloopmelding verplicht

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R5 - 
R6  

Door sloopmeldingen krijgt de gemeente inzicht in de hoeveelheid hout die beschikbaar is voor hergebruik in de bouw. Hierdoor kunnen vraag en aanbod beter gereguleerd worden.

Hoe kun je een sloopmelding toepassen?

Door een sloopmelding kunnen gemeenten in de gaten houden welke gebouwen er worden gesloopt en op welke manier dit gebeurt. Voor gemeenten wordt zo inzichtelijk welke materialen in het algemeen beschikbaar komen en in het bijzonder hoeveel hout er beschikbaar komt voor hergebruik in de bouw.

Hierdoor kunnen gemeenten:

  • Vraag en aanbod van reststromen beter reguleren en op elkaar afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld door een platform waar sloopmeldingen worden verbonden aan initiatiefnemers van nog te ontwikkelen gebouwen. Daarnaast ontwikkelen en bouwen gemeenten zelf ook veel en kunnen zij de vrijgekomen materialen zelf inkopen.
  • Digitaal en kwantitatief bijhouden in hoeverre hun circulaire beleid aansluit bij materiaalstromen in de stad.

Inzet van maatwerkvoorschriften bij sloop

Op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kan de gemeente met maatwerkvoorschriften strengere eisen stellen aan het scheiden van afval. Voorbeelden:

  • De gemeente kan het gebruik van een bouwhub voorschrijven of voorschrijven waar de gesloopte materialen naartoe moeten.
  • In een maatwerkvoorschrift kan de gemeente eisen dat een initiatiefnemer na het slopen een opgave doet van de materiaalgroepen die daadwerkelijk bij de sloop zijn vrijgekomen.
  • Ook is denkbaar dat in een maatwerkvoorschrift wordt voorgeschreven dat een bepaald percentage van de vrijgekomen materialen moet worden hergebruikt.
  • Ook kan de gemeente initiatiefnemers vragen om bij sloop in extra materiaalgroepen te scheiden. Dan kunnen sloopwerkzaamheden tot kleinere productgroepen worden verwerkt waardoor deze materiaalstromen gemakkelijker kunnen worden doorverkocht aan afnemers. Zo worden materialen hoogwaardiger gescheiden. De materialen kunnen dan weer worden hergebruikt. Zie hierover ook het instrument het eisen van meer materiaalgroepen bij sloopwerkzaamheden.

Uit de praktijk

Inzet van sloopmeldingen voor de bevordering van houtbouw

Waar moet je aan denken als je in jouw gemeente sloopmeldingen wilt inzetten voor circulaire doeleinden?

Verder lezen/andere bronnen

Juridische toelichting

Art. 7.5 Bbl biedt ten opzichte van het huidige art. 1.29 Bouwbesluit meer mogelijkheden om met maatwerkvoorschriften te sturen bij sloop.

Artikel 7.5 Bbl bepaalt dat bij maatwerkvoorschriften kan worden afgeweken van paragraaf 7.1.2 tot en met 7.1.5 Bbl. Het scheiden van bouw- en sloopafval in fracties is geregeld in artikel 7.26 Bbl. Daarvan kan bij maatwerkvoorschriften dus worden afgeweken.

Op basis van artikel 7.10 Bbl is het niet toegestaan om een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m³ bedraagt, zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden te melden.

Voorwaarden

  • De sloopmelding moet ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Dan hebben gemeenten genoeg tijd om de sloopmelding te verwerken.
  • Als de sloopmelding tegelijk met een vergunningaanvraag voor bouwen wordt ingediend, kunnen maatwerkvoorschriften aan de bouwvergunning worden verbonden. Wordt een sloopmelding later gedaan, dan worden maatwerkvoorschriften in een zelfstandig besluit neergelegd.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel7.10
Geldig vanafInvalid Date