Beta
versie -
Delen:

Neem biobased en circulair bouwen op in maatregelen bij de milieueffectrapportage (m.e.r.)

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R5  

Met de m.e.r. wordt overzichtelijk in beeld gebracht welke mogelijkheden en kansen er zijn om de leefomgeving te verbeteren. Noodzakelijke maatregelen uit het MER zijn bindend.

Hoe kun je een m.e.r. toepassen?

Voor bijvoorbeeld een stedelijk ontwikkelingsproject waarbij woningen worden gebouwd, moet een project-m.e.r.-beoordeling worden doorlopen. Als het project aanzienlijke milieueffecten kan hebben, moet een MER-rapport worden opgesteld. Het bevoegd gezag beoordeelt of maatregelen nodig zijn om aanzienlijke milieueffecten te voorkomen. Dat zijn mitigerende maatregelen.

Een mitigerende maatregel kan zijn dat een lagere MPG moet worden voorgeschreven dan verplicht is in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Houtbouw leidt tot een lagere MPG. Door een lagere MPG worden milieueffecten door woningbouw beperkt. Deze mitigerende maatregel kun je opnemen in bijvoorbeeld het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning. Ook als die in strijd is met een wettelijke regeling, zoals het Bbl.

Het voorschrijven van een lagere MPG is in strijd met het Bbl. Als aangetoond is dat de maatregel nodig is om aanzienlijke milieueffecten te voorkomen, dan kan dat via de m.e.r. dus alsnog in bijvoorbeeld het omgevingsplan of omgevingsvergunning worden opgenomen. In de praktijk zijn er nog geen voorbeelden van mitigerende maatregelen in strijd met het Bbl. Of een rechter dit toelaat, is dus niet zeker.

Uit de praktijk

Meer informatie over op welke manier circulariteit een plek kan krijgen in een milieueffectrapportage is te vinden in de Factsheet circulariteit in m.e.r.-beoordeling, van de onafhankelijke Commissie mer.

Meer informatie over de milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan, vind je in de handreiking van de VNG en de Commissie m.e.r.: Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen.

Voorwaarden

  • De m.e.r. brengt de milieueffecten van plannen en projecten in beeld, maar bevat geen bindende regels of maatregelen.
  • Het regelen van mitigerende maatregelen in strijd met een wettelijke regeling kan alleen bij projecten waarvoor een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt. Dit kan dus niet bij de plan-m.e.r.

Juridische toelichting

Projecten waarvoor een m.e.r. moet worden opgesteld, staan in bijlage V bij het Omgevingsbesluit (artikel 11.6 Omgevingsbesluit). Advies van de Commissie m.e.r. is vrijwillig.

Plannen waarvoor een m.e.r. verplicht is, staan in artikel 16.36 Omgevingswet. Voor de plan-m.e.r. is advies van de Commissie m.e.r. verplicht (artikel 16.39 Omgevingswet).

In artikel 16.53, lid 2, Omgevingswet, staat dat het bevoegd gezag van het besluit waarvoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen, voorschriften kan verbinden die nodig zijn voor het beschermen van het milieu. Dat kan ook als de voorschriften in strijd zijn met het wettelijk kader waarop het besluit wordt gebaseerd.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel16.36, 16.39, 16.43, 16.53
Geldig vanafInvalid Date