Beta
versie -
Delen:

Stel een beeldkwaliteitsplan op bij gebiedsontwikkelingen

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1  

Met een beeldkwaliteitsplan kan het gebruik van hout voor de inrichting van een kavel en de buitenkant van een gebouw worden voorgeschreven.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

Het beeldkwaliteitsplan legt vast wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een nieuwe ontwikkeling is. Het beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het plan verbindt landschap, architectuur en bouw. Daarnaast geeft het aanbevelingen en voorschriften voor hoe gebouwen moeten worden ontworpen en hoe de ruimte moet worden ingericht. Dit kan aan de hand van schetsen en afbeeldingen.

Hoe kun je een beeldkwaliteitsplan toepassen?

Het beeldkwaliteitsplan is een beleidsdocument. De gewenste beeldkwaliteit van een gebied kan worden vastgelegd in een gebiedsgericht omgevingsprogramma. Het beschrijft hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving eruit moet komen te zien. Het kan bijvoorbeeld voorschrijven welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden.

In het omgevingsplan kun je eisen stellen aan het uiterlijk van gebouwen (zie het instrument Neem welstandscriteria op in het omgevingsplan). Als niet duidelijk is hoe je aan de eisen moet voldoen, dan kan je in het beeldkwaliteitsplan beleidsregels opnemen voor de beoordeling of een bouwwerk aan de eisen voldoet.

Door eisen te stellen aan het materiaalgebruik van gebouwen, kan houtbouw worden bevorderd. In het beeldkwaliteitsplan kan je de beleidsregel opnemen dat gevels van gebouwen een organische uitstraling hebben en van hout gemaakt zijn. Een vergunningaanvraag die niet voldoet aan de beleidsregels in een beeldkwaliteitsplan kan dan geweigerd worden, omdat het in strijd is met welstandscriteria.

In het beeldkwaliteitsplan kun je alleen eisen over materiaalgebruik opnemen met het oog op de passendheid van een gebouw in de omgeving. Dat moet je onderbouwen. Je kunt in het beeldkwaliteitsplan geen materiaaleisen opnemenmet het oog op doelen waarin het Besluit bouwwerken leefomgeving voorziet, zoals duurzaamheid.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van een beeldkwaliteitsplan is het plan ‘De Bakertand’ van gemeente Goirle.

In hoofdstuk 5 van dit beeldkwaliteitsplan staan de kwaliteitseisen voor ‘Deelgebied C’. Gemeente Goirle heeft als materiaaleisen voor dit deelgebied voorgeschreven: ‘Natuurlijke materialen met eigentijdse elementen’ en: ‘Houten geveldelen of details zijn prominent zichtbaar in de gevel’.

Voorwaarden

  • Beeldkwaliteitseisen gaan alleen over het uiterlijk en de uitstraling van een gebied. Het zijn ngeen bouwtechnische eisen , omdat het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) hierin voorziet.
  • Het beeldkwaliteitsplan is zelfbindend. Het bindt dus alleen het bestuursorgaan (college van B&W of gemeenteraad) dat het heeft vastgesteld.
  • De gemeente is niet verplicht tot het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.

Juridische toelichting

In de Omgevingswet is niets geregeld over het beeldkwaliteitsplan. Het is dus niet verplicht. Beeldkwaliteitseisen kunnen een plek krijgen in een gebiedsgericht omgevingsprogramma (artikel 3.4 Ow).

Volgens artikel 4.19 Ow kunnen in het omgevingsplan regels worden opgenomen over het uiterlijk van bouwwerken (welstandseisen). Als de toepassing daarvan uitleg behoeft, stelt de gemeente beleidsregels vast voor de beoordeling of een bouwwerk aan die regels voldoet. Die beleidsregels kunnen in een beeldkwaliteitsplan worden neergelegd.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.4
Geldig vanafInvalid Date