Beta
versie -
Delen:

Houtbouw stimuleren met welstandscriteria

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3  

Met welstandscriteria kan het gebruik van hout bij de bouw van een bouwwerk worden voorgeschreven in het omgevingsplan.

Hoe kunnen welstandscriteria houtbouw bevorderen?

Het toezicht op welstand verloopt via het omgevingsplan. Welstandseisen neem je dus op in het omgevingsplan. De welstandseisen kunnen een houten of natuurlijke uitstraling verplicht stellen door hout voor te schrijven als te gebruiken materiaal.

Hoe kan de adviescommissie houtbouw bevorderen?

De adviescommissie toetst of een vergunningaanvraag voldoet aan het welstandsbeleid en geeft daarover advies aan het bevoegd gezag. De adviescommissie kan ook een bredere verantwoordelijkheid krijgen bij de beoordeling van vergunningaanvragen, zoals ook het adviseren over de duurzaamheid van het (ver)bouwproject. Om duurzaamheid en houtbouw in bouwprojecten te vergroten, is het zinvol om experts op dit gebied aan te stellen als leden van de adviescommissie.

Voorwaarden

  • Welstandseisen gaan over het uiterlijk van gebouwen en kunnen niet zien op bouwtechnische eisen. Dat is in strijd met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zie voor een toelichting het instrument Neem houtbouw op in het omgevingsplan
  • Let op: het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen alsnog verlenen bij een negatief advies van de welstandscommissie en het advies buiten toepassing laten.

Beleidsregels zijn bindend voor gemeenten. Alleen in uitzonderingsgevallen kan van beleidsregels worden afgeweken. Dat moet dan gemotiveerd worden. (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht).

Juridische toelichting

Welstandscriteria zijn nu te vinden in de welstandsnota. Als de Omgevingswet (Ow) in werking treedt, gelden de bepalingen uit de welstandsnota als beleidsregels (artikel 4.19 Ow). Welstandscriteria kunnen in het omgevingsplan worden opgenomen (artikel 2.4 Ow). In beleidsregels kan de uitleg over toepassing van welstandscriteria worden opgenomen. En die beleidsregels worden dan weer opgenomen in een omgevingsprogramma (artikel 3.4 en 3.5 Ow).

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel4.19, 17.9
Geldig vanafInvalid Date