Beta
versie -
Delen:

Stuur aan op stedelijke kavelruil

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door middel van stedelijke kavelruil kan ruimte worden gecreëerd voor een circulair bedrijventerrein.

Hoe kun je stedelijke kavelruil toepassen?

Stedelijke kavelruil kan op de volgende manieren een rol spelen bij het stimuleren van circulaire bedrijventerreinen:

  • Stedelijke kavelruil kan leiden tot een betere mix van bedrijven op een terrein, waardoor synergie ontstaat. Bedrijven kunnen elkaars reststromen gebruiken als grondstoffen, waardoor afval wordt verminderd en de circulaire economie wordt gestimuleerd.
  • Bedrijven kunnen door stedelijke kavelruil geclusterd worden en zo efficiënter gebruik maken van ruimte. Dit kan leiden tot betere benutting van infrastructuur en gedeelde voorzieningen.
  • Bedrijven kunnen door een stedelijke kavelruil ruimte creëren voor groene zones waar bedrijven gezamenlijk kunnen investeren in groene energieopwekking, groendaken of andere duurzame initiatieven.
  • Stedelijke kavelruil kan gebruikt worden om een circulaire infrastructuur te bevorderen, zoals gezamenlijke afvalverwerkingsfaciliteiten, energieopwekkingssystemen of waterzuiveringsinstallaties die bedrijven op het terrein delen.
  • Het fysiek dichter bij elkaar plaatsen van bedrijven door een stedelijke kavelruil, kan leiden tot meer samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en zo bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van circulaire praktijken.

Stedelijke kavelruil is een instrument dat vrijwillig door grondeigenaren kan worden toegepast. Overheden kunnen het gebruik faciliteren, stimuleren en participeren. Bijvoorbeeld door bedrijven hierover te informeren, door het aanwijzen van gebieden waar stedelijke kavelruil wenselijk is, door zelf deel te nemen aan de kavelruil, of door het meebetalen aan de kosten voor het opstellen van de overeenkomsten, de notaris en het Kadaster.

Uit de praktijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met het Kadaster in de periode 2016 tot en met 2019 een stimuleringsprogramma uitgevoerd voor de bekendmaking en ontwikkeling van stedelijke kavelruil als nieuw instrument. Op deze website staan de bevindingen uit de pilotprojecten die in 2018 zijn uitgevoerd.

Daarnaast staat op de website van Kenniscentrum InfoMil een stappenplan voor stedelijke kavelruil.

Voorwaarden

Voor een stedelijke kavelruil zijn minimaal 3 grondeigenaren nodig die met elkaar afspreken dat zij vrijwillig (gedeelten van) hun kavels ruilen (artikel 12.44 Omgevingswet). In een kavelruilovereenkomst wordt de nieuwe verdeling van de kavels vastgelegd. De eigendomsoverdracht vindt plaats door de inschrijving in de openbare registers van de kavelruilakte (artikel 12.45 Omgevingswet).

Juridische toelichting

De wettelijke regelgeving voor stedelijke kavelruil is opgenomen in afdeling 12.6 van de Omgevingswet.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
ArtikelArtikel 12.44
Geldig vanafInvalid Date