Beta
versie -
Delen:

Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  

Overheden kunnen circulaire bedrijventerreinen stimuleren door bij gronduitgifte in een tender circulaire partijen te selecteren.

Hoe kun je selectiecriteria bij gronduitgifte toepassen?

Overheden kunnen bij gronduitgifte in de selectiefase van de tenderprocedure het selectiecriterium hanteren dat de gegadigden aantoonbaar ervaring moeten hebben met circulaire bedrijfsactiviteiten.

Door ervaring met circulaire bedrijfsactiviteiten in een tenderprocedure op te nemen als selectiecriterium, kan de overheid de kans vergroten dat alleen partijen die beschikken over deze ervaring in aanmerking komen voor de grond die wordt uitgegeven. Na toepassing van de selectiecriteria blijft immers een bepaald aantal inschrijvers over die het meest voldoen aan de circulaire selectiecriteria. Ook is het mogelijk om als selectiecriterium op te nemen: ‘visie op circulariteit’. Al deze selectiecriteria vergroten de kans dat op de uitgegeven bouwgrond circulaire bedrijven worden gerealiseerd.

Tenderprocedure versus Besluit bouwwerken leefomgeving
In de selectiecriteria kan je strenge duurzaamheidseisen opnemen. Je bent niet gebonden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl heeft namelijk betrekking op technische voorschriften van bouwwerken. Selectiecriteria in de tenderprocedure hebben alleen betrekking op de partij die zich inschrijft en niet op het bouwwerk dat wordt aanbesteed. De gemeente mag dus vergaande eisen stellen aan de inschrijver.

Uit de praktijk

Gemeente Lansingerland heeft tijdens de tenderprocedure van de grond voor bedrijventerrein Oudeland circulaire selectiecriteria gehanteerd. Op de website van gemeente Lansingerland is de tenderprocedure beschreven. Tijdens deze tenderprocedure heeft de gemeente de R-ladder gebruikt als selectiecriterium. Deze criteria zijn geformuleerd als minimumeisen en de gemeente heeft aan de inschrijvers gevraagd om aan te tonen dat zij hieraan voldoen. Meer informatie hierover vind je in het overzicht van de toegepaste selectiecriteria op de website van Circulair Zuid-Holland.

Juridische toelichting

De tenderprocedure bij gronduitgifte is niet wettelijk geregeld. De procedure volgt uit de rechtspraak. Deze procedure kan vrijwillig worden aangevuld met onderdelen uit het aanbestedingsrecht. De belangrijkste uitspraak waarop dit is gebaseerd is het Didam-arrest van de Hoge Raad.

Er geldt wel een uitzondering op de verplichting uit het Didam-arrest om een tenderprocedure in te richten. Namelijk als aannemelijk is dat er maar één serieuze gegadigde geïnteresseerd is of in aanmerking komt voor de grond. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van BZK over het Didam-arrest, zie: overheidspagina).


RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
CiteertitelOp basis van rechtspraak
Artikelnvt
Geldig vanafTBD