Beta
versie -
Delen:

Neem een instructiebesluit

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een instructiebesluit kan de provincie een instructie geven aan een gemeente.

Hoe kun je een instructiebesluit toepassen? 

Een provincie kan een instructiebesluit nemen over een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan als zij daarbij een provinciaal belang heeft. Als een bepaalde locatie bijvoorbeeld zeer geschikt is voor circulaire activiteiten, zoals een materialenhub op een bedrijfsterrein, en minder geschikt voor activiteiten die volgens het omgevingsplan op die locatie zijn toegestaan, dan kan de provincie met een instructiebesluit voorkomen dat de ruimte voor die minder geschikte activiteiten wordt gebruikt. Dit kan het geval zijn bij locaties die geschikt zijn voor activiteiten met voldoende milieugebruiksruimte. Uit de omgevingsvisie, een beleidsbrief of beleidsnotitie van de provincie moet dan blijken dat zij een provinciaal belang heeft bij de instructie. Zie meer over een provinciaal belang in de omgevingsvisie, het instrument: ‘Creëer circulaire ruimte in de omgevingsvisie.’

Daarnaast moet de provincie in overleg gaan met de gemeente over het voornemen om een instructiebesluit te nemen. Daarmee kan de provincie proberen om afspraken te maken met de gemeente, zodat een instructiebesluit niet meer nodig is. Als het niet lukt om hier afspraken over te maken, dan wordt het overleg gezien als voorbereiding, zodat het instructiebesluit niet onverwachts komt voor het gemeentebestuur.

Om te voorkomen dat ontwikkelingen die weinig milieugebruiksruimte nodig hebben, worden toegestaan in de periode dat het instructiebesluit wordt voorbereid, kun je voorbereidingsregels vaststellen. Lees meer over het voorbereidingsbesluit in het instrument: ‘Neem een voorbeschermingsregels op in het omgevingsplan’

Uit de praktijk

Een instructiebesluit is bedoeld voor concrete gevallen en alleen als provincie en een gemeentebestuur er in een overleg samen niet uitkomen. Een instructiebesluit wordt om die reden niet vaak gebruikt. Er zijn ons nog geen voorbeelden van instructiebeslutiten gericht op circulariteit of duurzaamheid bekend. Dus ga ermee aan de slag en deel je ervaringen met ons!

Voorwaarden

  • Voordat een instructiebesluit wordt genomen, moet de provincie in overleg gaan met het gemeentebestuur (artikel 10.6 Omgevingsbesluit). Het overleg is erop gericht om afspraken te maken waardoor een instructiebesluit niet meer nodig is.
  • Voordat het instructiebesluit wordt genomen, moet het provinciaal belang blijken uit de provinciale omgevingsvisie, een beleidsbrief of beleidsnota. Meer over de omgevingsvisie lees je bij het instrument: ‘Creëer circulaire ruimte in de Omgevingsvisie’
  • Instructies zijn bindend voor gemeentebesturen, maar niet voor burgers en bedrijven.
  • Aan gemeenten kan alleen een instructie worden gegeven als dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 2.33, lid 2, Ow).

Juridische toelichting

In artikel 2.33 Ow staan de bevoegdheden om instructies te geven. Instructies gaan over specifieke situaties en zijn niet algemeen toepasbaar, zoals instructieregels. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het nemen van een instructiebesluit gericht op een gemeentebestuur. Een instructie van een provincie is bindend voor de gemeenteraad. De gemeenteraad kan de instructie doorgeven aan het college van B&W in een beleidsregel. 

Op grond van artikel 2.34 kan het Rijk ook instructies geven aan provincies en gemeenten als dat nodig is in nationaal belang.

Het kan wenselijk zijn om een instructiebesluit te nemen, vanwege de voorgeschreven procedure tot vaststelling van het instructiebesluit. Voor het vaststellen van een instructiebesluit geldt namelijk de korte besluitvormingsprocedure van titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ongewenste activiteiten kunnen worden voorkomen door tegelijk met het instructiebesluit voorbeschermingsregels te nemen. Zie daarover meer bij het instrument: ‘Neem voorbeschermingsregels op in het omgevingsplan’

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.33, 2.34
Geldig vanafTBD