Beta
versie -
Delen:

Neem in contract eisen op ter voorkoming van voedselverspilling

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Overheden kunnen in contracten eisen opnemen waarmee voedselverspilling kan worden tegengegaan.

Hoe kun je contracteisen toepassen?

Een gemeente kan in contracten eisen opnemen waarmee voedselverspilling kan worden tegengegaan. Zo kan de gemeente in contracten met leveranciers de verplichting opnemen dat zij informatie moeten verstrekken over hun voedselvoorzieningsketens, inclusief productie, distributie en opslag. Daarnaast kan de overheid in contracten ook afdwingen dat de andere partij gebruik maakt van data-analyse om de vraag naar voedsel beter te kunnen voorspellen en kunnen leveranciers worden gestimuleerd om voedseloverschotten te doneren aan lokale voedselbanken of initiatieven voor voedselherverdeling.

Het opnemen van concrete en toetsbare doelstellingen voor het verminderen van voedselverspilling in het contract en het periodiek evalueren van de voortgang zijn ook essentiële stappen om ervoor te zorgen dat de contracteisen effectief worden nageleefd. Door deze maatregelen te integreren in aanbestedingsprocessen kan een gemeente een actieve rol spelen in het verminderen van voedselverspilling.

Uit de praktijk

Specifieke voorbeelden voor het tegengaan van voedselverspilling zijn nog beperkt beschikbaar. De wetgever kwam zelf met een voorbeeld voor recycling:

Als de aanbestedende dienst het recyclen van verpakkingsmateriaal van de te leveren goederen [...] opneemt als een bijzondere voorwaarde, dan dient een inschrijver over het gevraagde recyclingsysteem te beschikken. Indien dat niet het geval is, dan kan hij niet meedingen naar de opdracht (Kamerstukken II, 2015/2016, nr. 34329, MvT, p. 62).

Voorwaarden

In artikel 1.10 Aanbestedingswet en paragraaf 3.9 van de Gids Proportionaliteit zijn contractvoorwaarden voor overheden toegelicht, voor zover deze via inkoop tot stand komen. In de praktijk zijn dit vrijwel alle contracten.

Aanvullende mogelijkheden zijn opgenomen onder bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, die volgen uit artikel 2.80 Aanbestedingswet. Artikel 2.115, derde lid, Aanbestedingswet is van overeenkomstige toepassing. Dit houdt in dat de criteria betrekking kunnen hebben op elk opzicht en elk stadium van de levenscyclus van het werk. Hieronder valt volgens dit artikel ook het productieproces, het aanbieden of verhandelen van het werk of een specifiek proces voor een andere fase van hun levenscyclus, zelfs als deze factoren geen deel uitmaken van hun materiële basis. Let op; bij aanbestedingen onder de Europese drempels, geldt artikel 1.10 Aw wel, maar artikel 2.80/2.115 Aw in beginsel niet. Dat geeft meer ruimte aan overheden voor het stellen van contracteisen.

Contracteisen moeten in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen. In het bijzonder moeten zij in een redelijke verhouding staan tot de opdracht.


De regeling van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden geeft overheden de mogelijkheid contractuele voorwaarden te stellen die verband houden met (sociale of) milieuoverwegingen. Deze moeten:

  • Verband houden met het onderwerp van de opdracht, en
  • Verenigbaar zijn met het EU-recht (dus niet leiden tot bijvoorbeeld discriminatie van buitenlandse partijen)
  • In de aankondiging van de aanbesteding of aanbestedingsstukken vermeld staan.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw)
ArtikelArtikelen 1.10 en 2.80 Aw
Geldig vanafInvalid Date