Beta
versie -
Delen:

Neem maatregelen op in het omgevingsprogramma

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1  

In het omgevingsprogramma kunnen maatregelen worden opgenomen om de eiwittransitie te bevorderen.

Hoe kun je het omgevingsprogramma toepassen?

De doelstelling om de eiwittransitie te bevorderen, kan worden uitgewerkt in een vrijwillig omgevingsprogramma.

Maatregelen die bijvoorbeeld in een omgevingsprogramma kunnen worden opgenomen, zijn:

  • het aanpassen van het inkoopbeleid, zodat gemeenten een xx% of helemaal plantaardig inkopen;
  • Het opstarten van een campagne om gezonde en duurzame consumptie te bevorderen, bijvoorbeeld door het promoten van een plantaardige schijf van vijf.
  • Uitbreiding van slachterijen en veehouderijen worden niet toegestaan voor zover het een bevoegdheid is van de provincie of gemeente die het omgevingsprogramma opstelt.

Uit de praktijk

Het omgevingsprogramma is een nieuw instrument in de wet. Er zijn daarom bij ons nog geen voorbeelden bekend van omgevingsprogramma’s waarin aandacht is besteed aan de eiwittransitie.
Wel vind je op de website van Informatiepunt Leefomgeving een handige wegwijzer voor het opstellen van een vrijwillig omgevingsprogramma.

Voorwaarden

  • De inhoud is vormvrij, maar er moet wel ten minste 1 maatregel en 1 uitwerking in staan (artikel 3.5 Omgevingswet);
  • Het moet gaan over een onderwerp waar de Omgevingswet op van toepassing is (artikel 1.2 Omgevingswet);
  • Het omgevingsprogramma moet gepubliceerd worden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Juridische toelichting

Volgens artikel 3.4 Ow kunnen zowel Rijk, provincie als gemeente programma’s vaststellen voor de uitwerking van hun beleid en het treffen van maatregelen. In de gemeente wordt een omgevingsprogramma vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de provincie door Gedeputeerde Staten.

Er zijn vier varianten van omgevingprogramma’s:

  1. Het vrijwillige programma (artikel 3.4 Ow). Dit programma is dus niet verplicht en komt voort uit de behoefte van een bestuur zelf.
  2. Verplichte programma’s op grond van EU-wetgeving (artikel 3.6 t/m 3.9 Ow). Een voorbeeld is het Actieplan Geluid dat het Rijk en elke provincie of gemeente moet vaststellen.
  3. Verplicht programma bij (dreigende) overschrijding omgevingswaarden (artikel 3.10 Ow). Wanneer de overheid een omgevingswaarde heeft vastgesteld en deze wordt niet gehaald of het is aannemelijk dat deze niet gehaald wordt, dan moet de overheid een programma opstellen met maatregelen zodat er nog wel aan de omgevingswaarde kan worden voldaan.
  4. Programma met programmatische aanpak (par. 3.2.4. Ow). Dit is ook een vrijwillig in te zetten programma dat bedoeld is voor gebieden waarvoor omgevingswaarden gelden die onder druk staan. De programmatische aanpak onderscheidt zich van de andere typen programma’s doordat het – naast een uitwerking van het beleid en een maatregelenpakket – ook activiteiten bevat waarop met het programma regie wordt gevoerd op het voldoen aan de omgevingswaarden.
RechtsgebiedPubliekrecht > Staats-en bestuursrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.4 e.v.
Geldig vanafInvalid Date