Beta
versie -

Sloopmelding

R-ladder
R5
R6
Subrechtsgebied
Omgevingsrecht
Overheidslaag

Gemeentelijk  

Invloed

Gemiddeld

Juridische haalbaarheid

Hoog

De sloopmelding: wat is het?

Een initiatiefnemer van sloop moet een melding doen bij het Omgevingsloket, zodat er kan worden getoetst of er veilig wordt gesloopt en of er verantwoord wordt omgegaan met restmaterialen en afvalscheiding. Door de sloopmelding weten gemeenten waar en wanneer er wordt gesloopt. Ook moet een initiatiefnemer een schatting geven van de aard en hoeveelheid van de vrijkomende materialen bij de sloopwerkzaamheden en aangeven waar hij dat materiaal naar afvoert.

Hoe kan een sloopmelding houtbouw bevorderen?

Door een sloopmelding kunnen gemeenten in de gaten houden welke gebouwen er binnen de gemeente worden gesloopt en op welke manier dit gebeurt. Voor gemeenten wordt zo inzichtelijk welke materialen in het algemeen beschikbaar komen en in het bijzonder hoeveel hout er beschikbaar komt voor hergebruik in de bouw.

Het inzichtelijk maken van deze data bevordert twee circulaire aspecten:

  • Gemeenten kunnen vraag en aanbod van reststromen beter reguleren en op elkaar afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een platform waar sloopmeldingen worden verbonden aan initiatiefnemers van nog te ontwikkelen gebouwen. Daarnaast ontwikkelen en bouwen gemeenten zelf ook veel en kunnen zij de vrijgekomen materialen zelf inkopen.
  • Gemeenten kunnen zo digitaal en kwantitatief bijhouden in hoeverre hun circulaire beleid aansluit bij materiaalstromen in de stad.

Zelf aan de slag met sloopmeldingen

Waar moet je aan denken om in jouw organisatie sloopmeldingen te gebruiken voor circulaire doeleinden?

Uit de praktijk

De sloopmelding is onderdeel van de regelgeving van de Omgevingswet; omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden is er nog geen praktijkvoorbeeld: ga ermee aan de slag, je bent de eerste!

Verder lezen/andere bronnen

Beleid en andere instrumenten

Gemeenten kunnen strengere eisen stellen voor initiatiefnemers van sloop. Dit worden maatwerkvoorschriften genoemd. Met een maatwerkvoorschrift kan onder andere worden bepaald dat de initiatiefnemer na het slopen een opgave moet doen van de daadwerkelijke bij de sloop vrijgekomen materiaalstromen. Met een ander maatwerkvoorschrift kan van initiatiefnemers worden gevraagd om in extra fracties te slopen. Fracties zijn groepen materiaalstromen zoals betonvloeren, isolatiemateriaal en hout. Door het verplichten van sloop in meerdere fracties kunnen sloopwerkzaamheden tot kleinere productgroepen worden verwerkt waardoor deze materiaalstromen gemakkelijker kunnen worden doorverkocht aan afnemers. Zie hierover ook het instrument over het eisen van meer materiaalgroepen bij sloopwerkzaamheden.

Eisen en beperkingen

  • De sloopmelding moet ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden worden ingediend. Dan hebben gemeenten genoeg tijd om de sloopmelding te verwerken en te inventariseren.

Juridische toelichting

Op basis van artikel 7.10 Besluit bouwwerken leefomgeving is het niet toegestaan om een bouwwerk of gedeelte daarvan te slopen als daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m³ bedraagt, zonder dit ten minste vier weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden te melden.

RechtsgebiedPubliekrecht>Omgevingsrecht
CiteertitelBesluit bouwwerken leefomgeving
Artikel7.10
Geldig vanafInvalid Date

Help ons CircuLaw te verbeteren

Deel met ons:

  • - voorbeelden uit jouw praktijk
  • - je tips om toepassing makkelijker te maken
  • - de ervaring van jou of andere organisaties met een soortgelijk instrument
Delen: