Beta
versie -

Houtbouw een plek geven in de gemeentelijke omgevingsvisie

R-ladder
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Subrechtsgebied
Omgevingsrecht
Overheidslaag

Gemeentelijk  

Invloed

Hoog

Juridische haalbaarheid

Hoog

De gemeentelijke omgevingsvisie: wat is het?

Een gemeente legt in een omgevingsvisie vast wat de maatschappelijke opgaven zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving en hoe taken ingevuld worden om ambities en beleidsdoeleinden te behalen. Hierin staat op wat voor manier beleid doorwerkt en welke instrumenten daarvoor worden ingezet. Een omgevingsvisie gaat in op de kernkwaliteiten van ruimte, milieu en natuur, water, infrastructuur, verkeer en vervoer, landschap en cultureel erfgoed, én op de samenhang daartussen. Een omgevingsvisie is vormvrij. Dat betekent dat de gemeenteraad het detailniveau, de gebieden, sectoren en thema’s zelf bepaalt.

Hoe kan een gemeentelijke omgevingsvisie houtbouw bevorderen?

De omgevingsvisie is een beleidsmatige basis voor inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om beleidsdoelen na te streven. Het expliciet opnemen van houtbouw in de gemeentelijke omgevingsvisie zorgt voor een inbedding van houtbouw in de beleidscyclus van de Omgevingswet. Dit maakt het mogelijk om beleid ter bevordering van houtbouw binnen de gemeente te maken en uit te voeren. De omgevingsvisie dient als het ware ter onderbouwing van het te vormen beleid en zorgt voor doorwerking naar andere instrumenten die kunnen worden ingezet voor houtbouw.

Zelf aan de slag met de omgevingsvisie?

Check hoe je de omgevingsvisie in jouw organisatie kunt gebruiken om houtbouw te bevorderen.

Uit de praktijk

Het is mogelijk om vooruitlopend op de Omgevingswet al een omgevingsvisie te maken. Zo staat in de omgevingsvisie van gemeente Amsterdam het opschalen van bouwen met hout benoemd als beleidsambitie.

Verder lezen/andere bronnen

Beleid en andere instrumenten

De ambities die in de omgevingsvisie worden beschreven werken door in het omgevingsplan, de omgevingsprogramma’s en de vergunningverlening. Ook andere, niet-juridische maatregelen zoals communicatie-instrumenten of financiële instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet. Om ervoor te zorgen dat de beleidsvisies uit de omgevingsvisie met deze instrumenten behaald worden is het belangrijk om de omgevingsvisie te monitoren en evalueren. De omgevingsvisie hoeft dan niet in zijn geheel te worden aangepast maar dit kan modulair en op elk moment gebeuren, bijvoorbeeld jaarlijks of tegelijk met het coalitieakkoord.

Ook is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de nationale en provinciale omgevingsvisies. Dit is een wettelijke eis. Omgevingsvisies zijn zelfbindend, wat betekent dat het document alleen verplichtingen schept voor de maker ervan. De omgevingsvisie kan dus geen verplichting opleggen aan andere bestuursorganen. Het kennen van de omgevingsvisies van naastliggende gemeenten of provincies is echter wel belangrijk voor het versnellen van beleidsdoeleinden zoals de circulaire bouwtransitie met houtbouw.

Eisen en beperkingen

  • Bij het opstellen van de omgevingsvisie houdt de gemeente rekening met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorkeur aan de bron bestreden moeten worden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.
  • Gemeenten moeten rekening houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Gemeenten moeten dus altijd een afweging maken tussen het beschermen en benutten van alle relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving.

Juridische toelichting

Dit volgt uit artikel 3.1, eerste lid, Omgevingswet.

RechtsgebiedPubliekrecht>Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.1
Geldig vanafInvalid Date

Help ons CircuLaw te verbeteren

Deel met ons:

  • - voorbeelden uit jouw praktijk
  • - je tips om toepassing makkelijker te maken
  • - de ervaring van jou of andere organisaties met een soortgelijk instrument
Delen: