Beta
versie -

Circulaire windturbines via het omgevingsplan

R-ladder
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Subrechtsgebied
Omgevingsrecht
Overheidslaag

Gemeentelijk  

Invloed

Gemiddeld

Juridische haalbaarheid

Gemiddeld

Wat is het omgevingsplan?

Iedere gemeente moet voor haar totale grondgebied een omgevingsplan maken. Hierin staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. In een omgevingsplan staat dus welke activiteiten een gemeente per (deel)gebied toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Bij het maken van een omgevingsplan dien je rekening te houden met alle betrokken belangen. Zo kan je ervoor kiezen om specifieke regels te stellen voor delen van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het geven van een aanwijzing dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan voordat op een bepaalde plek bijvoorbeeld woningen mogen worden gebouwd. Ook kunnen er bepaalde open normen verwerkt worden in een omgevingsplan.

Hoe kan het omgevingsplan bijdragen aan circulaire windturbines?

Het omgevingsplan heeft een brede reikwijdte en kan voor ieder gebied aangeven welke activiteiten het wel of niet toestaat. De circulariteit van windturbines kan je op twee manieren in het omgevingsplan aangeven. De eerste mogelijkheid ziet op het stellen van bouwregels. Bij de tweede mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van open normen in het omgevingsplan.

Bouwregels zijn beoordelingsregels voor het uitvoeren van een bouwactiviteit. Bouwregels moeten een fysiek element bevatten. Een voorbeeld van een bouwregel is het vaststellen van de maximale hoogte van een bouwwerk. Vergelijkbaar kan een regel over circulariteit worden gesteld. Deze regel mag geen (verkapt) bouwtechnisch voorschrift zijn.

Het omgevingsplan geeft de mogelijkheid om door middel van open normen duurzaamheidsaspecten te regelen. Deze open normen in het omgevingsplan moeten binnen de kaders van de beleidsvrijheid blijven. Een belangrijk aspect hierbij is dat het beleid van een gemeente zich niet mag uitlaten over onderwerpen die bij wet al compleet geregeld zijn.

Om de circulariteit te bevorderen kun je in het omgevingsplan een open norm opnemen die er voor zorgt dat een omgevingsvergunning alleen verleend kan worden als een aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan de circulariteit van de fysieke leefomgeving. De invulling en uitwerking van deze norm neem je op in een beleidsregel. Op die manier kun je flexibel en adequaat inspelen op maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen. In deze beleidsregel kan opgenomen worden dat er wordt voldaan aan het leveren van een aantoonbare bijdrage als ieder plan wordt voorzien van een circulariteitsvisie en een daaropvolgend circulariteitsplan. Hierin moet worden toegelicht hoe circulariteit in het project wordt ingevuld en welke processen daarbij van belang zijn. Per ketenfase moet de aanvrager toelichten in hoeverre circulariteit wordt meegenomen.

Uit de praktijk

In het omgevingsplan van de gemeente Amersfoort voor het gebied Vinkenhoef is een algemene regel opgenomen die voor het verlenen van een omgevingsvergunning vereist dat er een aantoonbare bijdrage geleverd wordt aan de verduurzaming en circulariteit van de fysieke leefomgeving.

Eisen en beperkingen

  • In het omgevingsplan hoeft de gemeente niet specifiek te bepalen wat er in welk gebied komt: dit geeft ruimte om randvoorwaarden aan een ontwikkelingsgebied te stellen;
  • Vanwege de rechtszekerheid moeten open normen nader gespecificeerd worden met beleidsdocumenten;
  • Voor circulariteit houdt dit in dat begrippen zoals `aantoonbare bijdrage’ in een beleidsregel uitgewerkt moeten worden;
  • Het omgevingsplan kan zowel verbods- als gebodsbepalingen bevatten.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 2.4 en artikel 4.1 Omgevingswet kan de gemeente een omgevingsplan vaststellen.


RechtsgebiedPubliekrecht>Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.4
Geldig vanafInvalid Date

Help ons CircuLaw te verbeteren

Deel met ons:

  • - voorbeelden uit jouw praktijk
  • - je tips om toepassing makkelijker te maken
  • - de ervaring van jou of andere organisaties met een soortgelijk instrument
Delen: