Beta
versie -
Delen:

Circulaire windturbines in de omgevingsvisie

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

De overheid legt in een omgevingsvisie de integrale langetermijnvisie vast voor de fysieke leefomgeving in het grondgebied. De overheid beschrijft hierin haar ambities en beleidsdoelen.

Circulaire windturbines in de omgevingsvisie opnemen

Door circulaire windturbines in de omgevingsvisie op te nemen, worden die onderdeel van de beleidscyclus van de Omgevingswet. Dat maakt het mogelijk om later in de beleidscyclus circulaire windturbines op de agenda te zetten. Vanuit de omgevingsvisie komen andere juridische instrumenten – zoals omgevingsvergunningen, een omgevingsplan of omgevingswaarden – voort. Deze instrumenten kunnen vervolgens ingezet worden om de bouw of het gebruik van circulaire windturbines te stimuleren. Met de openbaarmaking van omgevingsvisies wordt voor burgers, bedrijven en organisaties kenbaar wat zij van de overheid kunnen verwachten.

Uit de praktijk

  • De provincie Flevoland heeft in haar provinciale omgevingsvisie de opgave opgenomen om de energietransitie circulair te maken. Daarbij wordt er expliciet verwezen naar schaarse materialen in windturbines en de behoefte aan circulariteit.
  • De gemeente Amsterdam heeft in haar omgevingsvisie geen expliciete verwijzing naar circulaire windturbines opgenomen, maar wel de algemene intentie om Amsterdam circulair te maken.

Voorwaarden

  • Het zelfbindende karakter van de omgevingsvisie brengt met zich mee dat er geen beroep open staat tegen het besluit tot vaststelling van de omgevingsvisie;
  • Bij de vaststelling van de omgevingsvisie moeten bestuursorganen zorg dragen voor inspraak en voorbereiding volgens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht;
  • Daarnaast moet de overheid zich houden aan de beginselen die zijn opgenomen in artikel 3.3 Omgevingswet;
  • Het indienen van zienswijzen staat open voor 'een ieder' en daarmee niet alleen voor belanghebbenden;
  • De omgevingsvisie geldt slechts voor het gebied waarover het overheidsorgaan zeggenschap heeft. Zo geldt de gemeentelijke omgevingsvisie alleen voor het grondgebied van de gemeente die de omgevingsvisie opstelt. De omgevingsvisie van het Rijk zal voor circulaire windturbines alleen maar betrekking hebben op windparken op zee.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 3.1 Omgevingswet kan een omgevingsvisie worden vastgesteld.

RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel3.1
Geldig vanafInvalid Date