Beta
versie -
Delen:
meubels
Beleid

Stimuleer de circulariteit van meubels met een convenant

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R3  

Door een convenant aan te gaan kun je de betrokkenheid van een brede en diverse groep partijen waarborgen en samenwerking stimuleren. Dat kun je inzetten om circulariteit van meubels te stimuleren.

Hoe kun je een convenant toepassen?

De overheid kan in een convenant met alle relevante marktpartijen in de meubelsector afspraken vastleggen over het verbeteren van de circulariteit van meubels. De aangesloten partijen kunnen samen doelstellingen bedenken en vastleggen.

In een convenant kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over:

  • het ontwerp van meubels en hoe aangesloten marktpartijen die meer circulair kunnen maken,
  • welke andere materialen gebruikt kunnen worden,
  • hoe zij de inzameling van herbruikbare (onderdelen van) meubels kunnen verbeteren- het efficiënter inrichten van de keten door meer samenwerking tussen lokale bedrijven.- alternatieve verdienmodellen en nieuwe modellen van eigenaarschap zoals leasing of een terugkoopverplichting bij einde levensduur. Door dit samen met de marktpartijen te doen ontstaan realistische afspraken die op een groot draagvlak kunnen rekenen.

Op dit moment bestaat er nog geen convenant met afspraken over het verbeteren van de circulariteit van meubels. Maar er is wel het een en ander te leren van convenanten met een vergelijkbare doelstelling.

Uit de praktijk

Een voorbeeld van een convenant waarin wordt gestreefd naar het verbeteren van de circulariteit van producten is ‘Convenant duurzame kleding en textiel’. Alle aangesloten partijen hebben erkend dat het vanwege de dreigende uitputting van grondstoffen voor de textiel- en kledingsector van belang is om te zoeken naar manieren om hergebruik en herwinning van grondstoffen in de sector te bevorderen. Zij hebben afgesproken dat zij gezamenlijk streven naar het realiseren van een circulaire economie in de sector. Zie het volledige convenant.


Met het convenant ‘Meer en betere recycling’ zetten aangesloten partijen zich onder meer in voor het verminderen van de storting en verbranding van moeilijk recyclebaar afval (zoals meubels). De aangesloten afvalbedrijven richten zich op het verbeteren van hergebruik van deze producten en het bevorderen van duurzame innovaties in afvalbeheer, het optimaliseren van sorteerprocessen en het verbeteren van de samenwerking tussen ketenschakels. Zie voor meer informatie De Staatscourant.

Voorwaarden

Om de circulariteit van meubels effectief te kunnen stimuleren heeft een concreet en juridisch afdwingbaar convenant de voorkeur. De juridische afdwingbaarheid van een convenant hangt af van de inhoud, de bedoeling van de partijen, de gewekte verwachtingen en de omstandigheden. In de praktijk wordt in veel convenanten nog opgenomen dat deze ‘juridisch niet afdwingbaar’ zijn en ‘onmiddellijk opzegbaar’. Op de volgende manier kun je ervoor zorgen dat een convenant juridisch bindend is:

  • Neem meer en concreet te behalen (minimum)resultaten op. Zonder te spreken van ‘inspanning’. Denk daarbij ook aan tussendoelen, zodat hier sneller op te sturen is. Daarnaast kunnen delen van een convenant onder wettelijke verplichtingen vallen. Dan houdt de overheid ook toezicht op de naleving van het convenant.  
  • Uit het convenant moet duidelijk blijken dat partijen juridisch verbonden zijn aan het door hen ondertekende convenant. Partijen nemen dus niet de uitzonderingen ‘juridisch niet afdwingbaar’ en ‘onmiddellijk opzegbaar’ op in het convenant.
  • Optioneel kunnen partijen afspraken maken over de wijze waarop geschillen worden opgelost. Zoals met uitgebreide onderhandeling of mediation. Dit kan worden vastgelegd in een regeling in het convenant. Daarnaast wordt de manier van handhaving op de afspraken uit het convenant vastgelegd in het convenant. Op die manier is maatwerk te ontwikkelen.

Juridische toelichting

In de wet zijn geen specifieke regels voor convenanten opgenomen. Om die reden zijn alleen algemene wettelijke regels van toepassing die betrekking hebben op alle niet nader gespecificeerde overeenkomsten. Bijvoorbeeld over wanneer een overeenkomst tot stand komt (artikel 6:217 BW) Verder geldt contractvrijheid, dus partijen zijn vrij om afspraken te maken over de inhoud van het convenant, zoals de juridische afdwingbaarheid.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Milieurecht
CiteertitelBurgerlijk wetboek
ArtikelArtikel 6:217
Geldig vanafInvalid Date