Beta
versie -
Delen:

Werk samen in een innovatiepartnerschap aan project- en materiaal-MKI

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Bij een aanbesteding op basis van een innovatiepartnerschap stimuleer je de markt om nieuwe innovaties en technieken te ontwikkelen op het gebied van de MKI-waarde van een project of materiaal. Zo kunnen verschillende type oplossingen worden verkend en ontwikkeld.

Hoe kun je een innovatiepartnerschap toepassen?

Innovatiepartnerschappen kunnen worden gebruikt om de MKI-waarde van bepaalde producten te verlagen. Decentrale overheden gebruiken bijvoorbeeld veel klinkers in GWW-projecten (grond-, weg- en waterbouw). Via innovatiepartnerschappen kan de overheid samen met marktpartijen een productontwikkelingstraject aangaan om de MKI-waarde van klinkers te verlagen.

Als de innovatie eenmaal op de markt is, dan kan de overheid deze producten afnemen tegen vooraf afgesproken voorwaarden. Op deze manier wordt de rest van de markt gedwongen om producten met lage MKI te blijven ontwikkelen en mee te gaan met de nieuwste innovaties. Verder worden koplopers beloond door ondersteuning te bieden in de vorm van geld en afnamezekerheid in de ontwikkelfase.

Daarnaast draagt innovatiepartnerschappen bij aan het opzetten van, werken met, leren van en het doorontwikkelen van MKI tussen overheden en marktpartijen.

Uit de praktijk

ProRail heeft in een aanbestedingsprocedure voor duurzame geluidsschermen gebruikgemaakt van een innovatiepartnerschap. Het doel hiervan was om de CO₂-voetprint te verlagen en de circulariteit van de geluidsschermen te verhogen, met als ambitie CO₂ neutraal en volledig circulair te zijn. Het innovatiepartnerschap bestond uit drie fases:

 1. Onderzoeks- en ontwikkelfase
  Het doel van deze fase is om te onderzoeken hoe innovatie bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van ProRail. Die ambities zien op een dalende MKI-waarde, CO₂-reductie en circulariteit.
 2. Testfase
  De testfase bestaat uit twee fasen. Eerst worden de levenscyclusanalyse-eigenschappen van de innovaties vastgesteld. Die innovaties worden getest aan de hand van akoestische en technische eisen. Daarna vindt er een veldtest plaats met partijen die door de eerste testfase heen zijn gekomen. Tijdens de veldtest worden prototypes geluidsschermen gebouwd en getest.
 3. Commerciële fase
  De vier partijen die het best door de testfase heenkomen, sluiten met ProRail een overeenkomst voor de levering van een innovatief geluidscherm op kleinere schaal. Het doel hierbij is om te kijken hoe de innovaties in de praktijk werken. Ook kunnen de resultaten leiden tot nieuwe duurzaamheidscriteria in de volgende contractfase. Daarbij wordt gekeken of er een MKI-plafond bepaald kan worden, op basis van de MKI die uit het innovatietraject naar voren is gekomen.


Een ander voorbeeld is Innovatiepartnerschap Kademuren Gemeente Amsterdam. Dit innovatiepartnerschap is opgezet om antwoord te krijgen op de volgende vraag: “hoe zorgen we ervoor dat onze kademuren op orde zijn en klaar zijn voor de toekomst.” Specifiek wordt ingegaan op het vergroten van de voorspelbaarheid met veiligheid voorop, het vervangen en optimaliseren van de kademuren en het vergroten van de toekomstbestendigheid. In de laatste categorie spelen duurzaamheid, vergroening en klimaatbestendige maatregelen een grote rol. MKI wordt echter niet specifiek in het innovatiepartnerschap benoemd.
Het innovatiepartnerschap Kademuren bestaat uit drie fasen:

 1. Aanbestedingsfase
  In deze fase worden zes marktpartijen geselecteerd en wordt de innovatiepartnerschap aan ongeveer 3 marktpartijen gegund.
 2. Onderzoeks- en ontwikkelfase
  In deze fase wordt een prototype opgesteld en gevalideerd. Dan wordt een pilot opgezet.
 3. Commerciële fase
  In deze fase wordt een project- of raamovereenkomst tussen de overheid en de marktpartij(en) voor de afname van de innovatie afgesloten.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens het innovatiepartnerschap plaatsvinden als aan een van de volgende criteria is voldaan:

 1. De oplossing is nieuw (nog niet beschikbaar op de markt);
 2. De oplossing is een aanmerkelijk verbetering (die zonder aanvullend onderzoek/ontwikkeling nog niet haalbaar is).

Verder ligt de drempel voor de aanbestedingsprocedure ‘innovatiepartnerschap’ hoger dan bij standaardprocedures. Raadpleeg een specialist wat voor jou mogelijk is en hoe de procedure ingericht kan worden.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. De manier waarop dit kan is uitgewerkt in het instrument Aanbesteden onder de Europese Drempel’. Onder de Europese drempel is er namelijk meer vrijheid om deze aanbestedingsprocedure laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikelnvt
Geldig vanafInvalid Date