Beta
versie -
Delen:

Stel circulaire eisen in het projectbesluit

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een projectbesluit kan de provincie, het Rijk of het waterschap een infraproject toestaan met een provinciaal respectievelijk nationaal belang.

Hoe kun je een projectbesluit toepassen?

Als een provincie een provinciaal belang heeft bij de bouw van een brug, dan kan/moet? een projectbesluit worden vastgesteld. Van een provinciaal belang is sprake als de brug bijvoorbeeld binnen twee gemeenten of in een provinciale weg wordt gebouwd. Het is dan efficiënter om het project met een projectbesluit te regelen, omdat een omgevingsplan niet verder reikt dan de grenzen van een gemeente. In het projectbesluit kan de provincie bijvoorbeeld regelen dat voor de bouw van de brug een circulair kwaliteits- en onderhoudsplan moet worden opgesteld.

Een brug is een bouwwerk. Daarop is het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing. Het Bbl is uitputtend bedoeld. Dat betekent dat geen aanvullende of afwijkende bouwtechnische eisen in het projectbesluit kunnen worden opgenomen. Het is wel mogelijk om regels te stellen die geen bouwtechnische eisen inhouden, maar die over het proces gaan. Denk bijvoorbeeld aan het eisen van een materialenpaspoort of een circulair onderhouds- en kwaliteitsplan. Dit zijn geen bouwtechnische eisen en daarom niet in strijd met het Bbl.

De provincie kan ook afspraken maken met de aannemer over het circulair bouwen van een brug. Het projectbesluit kan dan ruimte bieden voor het circulair bouwen van de brug. Het projectbesluit bevat dan alleen de randvoorwaarden voor het bouwen en stelt geen gedetailleerde eisen die het circulair bouwen in de weg staan.

Uit de praktijk

  • Toelichting projectbesluit
    Het rapport Verkenning kerninstrument projectbesluit (pdf, 1.4 MB) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een inhoudelijke toelichting op het projectbesluit. Het gaat ook in op noodzakelijke veranderingen in de manier van werken en op de relatie met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Ook bevat het rapport tips om zoveel mogelijk volgens het projectbesluit en de bijbehorende projectprocedure te werken.
  • Provinciaal inpassingsplan Cruquiusbrug
    De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt circulair, energiezuinig en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Het planvoornemen wordt zo circulair mogelijk tot realisatie gebracht. Gezamenlijk met de aannemer wordt onderzocht in hoeverre afvalstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug of werkzaamheden elders zo veel mogelijk kunnen worden hergebruikt bij dit project. Het provinciaal inpassingsplan biedt ruimte voor het maken van afspraken over het circulair bouwen van de brug. Dit plan is onherroepelijk in werking.

Voorwaarden

Gemeenten hebben adviesrecht als het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning(en) (Ow, art 16.20).

Juridische toelichting

Een projectbesluit kan worden genomen voor complexe projecten als er een provinciaal, nationaal of waterstaatsbelang is bij het project. In sommige gevallen is een projectbesluit verplicht. Die gevallen staan in artikel 5.46 Omgevingswet (Ow). In artikel 9c van de Elektriciteitswet staat dat de provincie verplicht een projectbesluit moet nemen voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit door windenergie met een capaciteit van minimaal 5 MW en maximaal 100 MW.

Het projectbesluit bevat de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project (artikel 5.6 Omgevingsbesluit). Ook kunnen regels worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming en instandhouding van het gerealiseerde project.

Het projectbesluit kan het omgevingsplan wijzigen en kan gelden als omgevingsvergunning voor bepaalde activiteiten. Dat staat in de artikelen 5.52 en 5.53 Ow.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel5.46
Geldig vanafInvalid Date