Beta
versie -
Delen:

Pas een concurrentiegerichte dialoog toe

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een aanbesteding op basis van een concurrentiegerichte dialoog kan de overheid met verschillende marktpartijen oplossingen verkennen en uitwerken rond het verlagen van de MKI-waarde van een (infra) project.

Hoe kun je een concurrentiegerichte dialoog toepassen?

De aanbestedingsprocedure van concurrentiegerichte dialoog kan worden gebruikt om de MKI-waarde van bepaalde producten te verlagen. Decentrale overheden gebruiken bijvoorbeeld veel klinkers in GWW-projecten (grond-, weg- en waterbouw). De overheid kan dan met marktpartijen in gesprek gaan om verschillende oplossingen en maatregelen te verkennen om - binnen de kaders van een opdracht - een lagere MKI-waarde voor klinkers te bereiken.

Daarnaast draagt concurrentiegerichte dialoog bij aan het opzetten van, werken met, leren van en het doorontwikkelen van MKI tussen overheden en marktpartijen.

Uit de praktijk

De provincie Noord-Holland heeft in de aanbesteding samenwerkingsovereenkomst oeververvangingen gebruik gemaakt van een concurrentiegerichte dialoog. Een van de ambities was het structureel minimaliseren van materiaal en energiegebruik over de levensduur, met als doel een reductie van 80% ten opzichte van de traditionele MKI-waarde. In de selectiefase moesten gegadigden in een visiedocument onder andere ingaan op de competitie Duurzaamheid. Tijdens de gunningsfase vond de dialoog plaats. Hier maakten duurzaamheid en MKI deel van uit.

Naturalis Biodiversity Center heeft gebruikgemaakt van concurrentiegerichte dialoog bij het bouwen van een nieuw parkeergebouw. Naturalis koos door middel van geschiktheidseisen en selectiecriteria drie inschrijvers uit. Vervolgens vond de dialoogfase plaats waarin de drie marktpartijen de kans kregen om vragen te stellen, voorstellen te doen en om punten ter discussie te brengen in relatie tot programma van eisen, wensen en ambities van Naturalis. Op deze manier werd de uitvraag van Naturalis aangescherpt met als doel om het beste resultaat te vergaren in de vorm van een nieuw parkeergebouw dat zo veel mogelijk voldoet aan de eisen en wensen van Naturalis.

De drie marktpartijen konden in de dialoogfase onder andere ingaan op het subgunningscriterium dat voorschrijft dat de marktpartijen een plan moeten schrijven over maatregelen rondom duurzaamheid. De partijen hoefden dit plan pas na de dialoogfase te schrijven. Hierdoor wisten zij specifieker wat de behoefte van Naturalis is en konden zij dit beter verwerken in hun inschrijving.

Voorwaarden

Een Europese aanbesteding mag alleen volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog plaatsvinden als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

  • Gemakkelijk beschikbare oplossingen zijn niet toereikend en hebben een aanzienlijke aanpassing nodig;
  • Het betreft ontwerp- of innovatieve oplossingen;
  • Er kan alleen na voorafgaande onderhandelingen worden gegund, door de aard, complexiteit of juridische en financiële voorwaarden of;
  • De technische specificaties worden door de aanbestedende dienst ontzettend nauwkeurig vastgesteld.

Verder moet een aanbestedingsprocedure altijd in verhouding staan tot de opdracht. Deze procedure vergt in vergelijking met de openbare of niet-openbare procedure meer inspanning van zowel de aanbestedende dienst als de marktpartijen. De doorlooptijd van de procedure is langer, er moet meer overleg plaatsvinden en er moet uitgebreid en gedegen verslag worden gedaan. En er kunnen hogere transactiekosten uit voortvloeien. Die extra inspanningen en kosten mogen niet disproportioneel zijn (Zie: Gids Proportionaliteit 2022, p. 33). Als het disproportioneel is mag je deze procedure niet inzetten. Raadpleeg een gespecialiseerde inkoopspecialist om zeker te weten of deze procedure voor jou een mogelijkheid is. Inkoopspecialisten kunnen inschatten wat er beschikbaar is op de markt en of de procedure proportioneel is.

Let op: het is mogelijk deze procedure als een ‘light-versie’ in te richten, waardoor deze minder tijd en inspanning vraagt. De manier waarop dit kan is uitgewerkt in het instrument ‘Aanbesteden onder de Europese Drempel’. Onder de Europese drempel is er namelijk meer vrijheid om deze aanbestedingsprocedure laagdrempelig of eenvoudiger in te richten.


RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikelnvt
Geldig vanafInvalid Date