Beta
versie -
Delen:

Organiseer een marktconsultatie om een lage MKI-waarde te stimuleren

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Door een marktconsultatie krijgen aanbestedende diensten meer kennis van specifieke producten en materialen. Bij een aanbesteding voor een infraproject biedt dat kansen om innovatie te stimuleren en een lage MKI-waarde uit te vragen.

Hoe kun je marktconsultatie toepassen?

Als je in een aanbesteding voor een infraproject een MKI-plafond of bandbreedte uitvraagt, is het van belang dat dit een uitdagend, maar haalbaar plafond is. Een te laag MKI-plafond is namelijk niet haalbaar voor de markt en kan worden gezien als disproportioneel. Een te hoog MKI-plafond heeft daarentegen beperkt effect en is niet uitdagend voor de markt. Door middel van een marktconsultatie kan de overheid een goed beeld vormen van een ambitieuze MKI-waarde die de markt daadwerkelijk kan bieden. Naast de MKI-waarde zelf kun je bijvoorbeeld informatie inwinnen over:

  • welke aspecten binnen MKI vanuit duurzaamheid een aandachtspunt zijn. Het kan namelijk zo zijn dat de MKI-score zelf ambitieuzer is, maar dat dit niet beter is qua duurzaamheid
  • welke onderdelen van de opdracht een lagere MKI moeilijk maken, of de grootste uitdaging zijn (waar de aanbestedende partij nog iets aan kan veranderen)
  • welke ontwikkelingen er (op korte termijn) zijn die mogelijk van invloed zijn op de opdracht of daarna
  • welke methodes en wijze van monitoring/verificatie het slimst is om toe te passen

De opgedane kennis, ideeën en relevante informatie uit de marktconsultatie kan de aanbestedende dienst gebruiken voor (onder meer) het vaststellen van de meest geschikte inkoopstrategie en het opstellen van selectie- en gunningscriteria die goed aansluiten bij wat de markt kan bieden. Het is ook een goede manier om de markt uit te dagen om mee te denken over een zo duurzaam mogelijke MKI-waarde. Door op deze manier relevante marktpartijen bij elkaar te brengen kunnen ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Een aanbestedende partij kan tijdens een marktconsultatie bijvoorbeeld aan inschrijvers vragen om de meest duurzame MKI-waarde van een bepaald materiaal te delen. Op basis van de hoogste MKI-waarden kan de aanbestedende partij de contracteisen aanscherpen. Zo toets je in een marktconsultatie wat een haalbare MKI-waarde is voor de markt en kun je de aanbesteding daarop aanpassen.

Op de website van Pianoo vind je een stappenplan voor het organiseren van een marktconsultatie.

Uit de praktijk

  • Tijdens de aanbesteding engineeren en uitvoeren van Groot Onderhoud aan de A2 HRR - A12 HRR heeft Rijkswaterstaat de Koploperaanpak Duurzame Wegverharding toegepast. Het doel van deze aanpak is zo duurzaam mogelijk asfalt te realiseren. Om dit te bereiken werd er tijdens de aanbesteding een marktconsultatie georganiseerd. Aan marktpartijen werd gevraagd om de MKI-waarden van hun asfaltmengsels te delen met Rijkswaterstaat. Op basis van de drie meest duurzame MKI-waarden, werden de contracteisen aangescherpt.
  • Provincie Noord-Holland heeft een marktconsultatie georganiseerd voor de aanbesteding Raamovereenkomst Oeververvangingen. Tijdens de marktconsultatie kwam onder andere het doel om een MKI reductie van 80% te halen naar voren. De provincie ging met marktpartijen in gesprek over de haalbaarheid van deze ambitie.

Voorwaarden

Het organiseren van een marktconsultatie is vrijwel altijd mogelijk. Wel is van belang dat er geen oneerlijke kennisvoorsprong ontstaat bij partijen die deelnemen aan de marktconsultatie. Door goede verslaglegging van de marktconsultatie openbaar te maken voor alle inschrijvers, neem je dat risico weg.


Juridische toelichting

De wet stelt geen eisen aan marktconsultatie. De aanbestedende dienst mag dus kiezen hoe de procedure voor de marktconsultatie wordt ingericht en hoe de interactie met marktpartijen wordt vormgegeven. Wel moet de marktconsultatie in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen. Deze aanbestedingsbeginselen zijn:

  • Objectiviteitsbeginsel: de criteria moeten objectief en controleerbaar zijn.
  • Transparantiebeginsel: de criteria moeten transparant zijn.
  • Gelijkheidsbeginsel: de criteria mogen niet discriminerend zijn.
  • Proportionaliteit: de criteria moeten in verhouding staan tot de opdracht.
RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012
Artikel2.25 en 2.51
Geldig vanafInvalid Date