Beta
versie -
Delen:

Neem mitigerende maatregelen uit de m.e.r. op in besluiten voor projecten

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Mitigerende maatregelen kun je opnemen in een besluit als die aanzienlijke gevolgen voor het milieu beperken of voorkomen.

Hoe kun je mitigerende maatregelen toepassen?

Voor de aanleg van wegen of spoorwegen is een project-m.e.r. verplicht. Voor het project moet een MER worden opgesteld. De initiatiefnemer bepaalt de reikwijdte en het detailniveau van de MER. De initiatiefnemer kan ook aan het bevoegd gezag vragen om de reikwijdte en het detailniveau te bepalen. Hierbij kan ook advies worden gevraagd van de commissie-m.e.r. De MER kan mitigerende maatregelen beschrijven waarmee aanzienlijke milieueffecten kunnen worden beperkt of voorkomen.

Mitigerende maatregelen die zijn onderzocht en beschreven in de MER kunnen worden opgenomen in het besluit over het project. Een mitigerende maatregel kan gaan over het sluiten van kringlopen en ketens, waardoor de impact op het milieu vermindert. Een mitigerende maatregel kan inhouden dat infrastructuur, zoals een brug, alleen met biobased of met x% hergebruikte materialen gebouwd mag worden. Ook het gebruik van duurzaam bouwverkeer kan een mitigerende maatregel zijn, om emissies en fijnstof op de bouwplaats te verminderen.

Uit de praktijk

Meer informatie over op welke manier circulariteit een plek kan krijgen in milieueffectrapporten is te vinden in de Factsheet circulariteit in m.e.r.-beoordeling, van de onafhankelijke Commissie mer.

Voorwaarden

  • De m.e.r. brengt de milieueffecten van plannen en projecten in beeld, maar bevat geen bindende regels of maatregelen.
  • Het regelen van mitigerende maatregelen in strijd met een wettelijke regeling kan alleen bij projecten waarvoor een m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt. Dit kan dus niet bij de plan-m.e.r.

Juridische toelichting

De wet maakt onderscheid tussen twee m.e.r.-procedures:

  • Project-m.e.r.
    Deze procedure geldt voor projecten die staan in het Omgevingsbesluit. Dat kan bijvoorbeeld een wijziging van het omgevingsplan, omgevingsvergunning of projectbesluit zijn. Het gaat om projecten die mogelijk significante negatieve effecten hebben voor het milieu. Projecten waarvoor een m.e.r. moet worden opgesteld, staan in bijlage V bij het Omgevingsbesluit (artikel 11.6 Omgevingsbesluit). Advies van de Commissie m.e.r. is vrijwillig.
  • Plan-m.e.r.
    De plan-m.e.r. gaat over een omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan of voorkeursbeslissing. Een plan-m.e.r. is verplicht voor besluiten die kaderstellend zijn. De verplichting voor de plan-m.e.r. staat in de Omgevingswet. Plannen waarvoor een m.e.r. verplicht is, staan in artikel 16.36 Omgevingswet. Voor de plan-m.e.r. is advies van de Commissie m.e.r. verplicht (artikel 16.39 Omgevingswet).

In artikel 16.53, lid 2, Omgevingswet, staat dat het bevoegd gezag van het besluit waarvoor de m.e.r.-procedure wordt doorlopen, voorschriften kan verbinden die nodig zijn voor het beschermen van het milieu (mitigerende maatregelen). Dat kan ook als de voorschriften in strijd zijn met het wettelijk kader waarop het besluit wordt gebaseerd.

Bij mitigerende maatregelen die volgen uit een m.e.r.-beoordeling, waarbij geen MER is opgesteld, gelden aanvullende eisen. Uit de jurisprudentie volgt dat mitigerende maatregelen te herleiden moeten zijn tot de aanmeldnotitie van initiatiefnemers. Initiatiefnemers moeten concreet en reëel beschrijven wat de te verwachten milieueffecten zijn van het project. Daarnaast moeten de mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om aanzienlijke milieueffecten te voorkomen. Als aan die eisen is voldaan, dan hoeft er geen MER te worden opgesteld. De mitigerende maatregelen worden dan opgenomen in het besluit over het project.


RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel16.53
Geldig vanafInvalid Date