Beta
versie -
Delen:

Neem instructieregels op in de omgevingsverordening

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Met een instructieregel kan de provincie opdracht geven aan gemeenten over de invulling van hun taken, bijvoorbeeld over naleving van regels in het omgevingsplan.

Hoe kun je een instructieregel toepassen?

De bouw van een brug in een gemeente kan vergunningplichtig zijn volgens het omgevingsplan.

Als de bouw van een brug een provinciaal belang heeft, kan de provincie daarover een instructieregel opnemen in de omgevingsverordening. De provincie kan bijvoorbeeld een provinciaal belang hebben als de brug wordt mogelijk gemaakt in of over een provinciale weg of geplaatst wordt voor het regionale fietsnetwerk. In de instructieregel kan dan worden opgenomen dat de bouw van een brug alleen kan worden toegestaan als aannemelijk is dat de brug toekomstbestendig is. Een brug is bijvoorbeeld toekomstbestendig als deze circulair wordt gebouwd.

Het Bbl regelt landelijk de bouwtechnische eisen voor bouwwerken. Daaronder vallen ook bruggen. In de instructieregel kan daardoor geen bouwtechnische eis worden opgenomen. Er kunnen wel procedurele eisen worden gesteld, zoals het aanleveren van een circulair kwaliteitsplan bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning of het opstellen van een materialenpaspoort.

Uit de praktijk

In de Omgevingsverordening Overijssel staat een instructieregel over nieuwe ontwikkelingen. Dat zijn ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarvoor het omgevingsplan moet worden aangepast. Een nieuwe ontwikkeling kan ook een infrastructuurproject zijn, zoals de bouw van een brug. In de omgevingsverordening staat het volgende artikel :

Artikel 4.6 (toekomstbestendigheid)

In omgevingsplannen worden alleen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waarvan aannemelijk is dat die toekomstbestendig zijn:

  1. ze brengen de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in gevaar;
  2. ze zijn duurzaam en dragen evenwichtig bij aan het welzijn van mensen, economische welvaart en het beheer van natuurlijke voorraden; en
  3. ze hebben ook op lange termijn toegevoegde waarde.

Voorwaarden

  • Volgens artikel 2.3 lid 2 Ow moeten provincies terughoudend zijn met het vaststellen van instructieregels. De wetgever wil stimuleren dat het doeltreffender is voor provincies om in gesprek te gaan met gemeenten en afspraken te maken, in plaats van onderwerpen te regelen via de formele weg van instructieregels.
  • De provincie moet motiveren dat de instructieregel een provinciaal belang dient. Daarnaast moet de provincie motiveren dat het onderwerp van de instructieregel niet doelmatig en doeltreffend op gemeentelijk niveau te regelen is en waarom dit op provinciaal niveau wel zo is.

Juridische toelichting

De provincie kan instructieregels opnemen in de omgevingsverordening. In artikel 2.23 Ow staat limitatief opgesomd waarover instructieregels kunnen gaan. Het kan gaan over:

  • de invulling van taken van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
  • de uitvoering van een omgevingsprogramma.
  • de invulling van het omgevingsplan, bijvoorbeeld over het toestaan van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is gesteld in het omgevingsplan.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.23
Geldig vanafInvalid Date