Beta
versie -
Delen:

Neem duurzame eisen op in een contract (RAW-bestek)

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R6  

Door duurzame eisen op te nemen in een RAW-bestek, verplicht je de aannemer om zich hier gedurende de looptijd van het contract aan te houden en er eventueel over te rapporteren.

Hoe kun je een RAW-bestek toepassen?

In een RAW-bestek kan MKI op verschillende manieren worden opgenomen:

 • In het gevraagde projectresultaat, bijvoorbeeld als MKI-plafond op projectniveau
 • In de benodigde bouwstoffen in de vorm van een MKI-plafond voor een, meerdere of alle materiaalsoorten. Waarbij het logisch is de meest (milieu)belastende materialen in elk geval mee te nemen
 • In de technische eisen door een MKI-berekening verplicht te stellen

De opdrachtnemer moet zich vervolgens ook aan de bepalingen uit het contract houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Je kan in het contract opnemen dat de opdrachtnemer of aannemer periodiek een rapportage moet verstrekken met daarin de voortgang van de MKI-verplichting(en). Op deze manier kan bijvoorbeeld een overschrijding van een MKI-plafond vroegtijdig worden gesignaleerd en kan daarop worden bijgestuurd.

Let er bij het vaststellen van een MKI-plafond op dat het een uitdagend, maar haalbaar plafond moet zijn. Als het MKI-plafond te hoog wordt vastgesteld, dan is dit geen uitdaging. Een te laag MKI-plafond is niet haalbaar voor de markt en kan ook worden gezien als disproportioneel. Dit kun je voorkomen door bijvoorbeeld de gemiddelde MKI-waardes van soortgelijke projecten of producten in kaart te brengen en het MKI-plafond net boven dat gemiddelde vast te stellen. Daarnaast zou je door middel van een marktconsultatie kunnen onderzoeken wat voor marktpartijen een ambitieuze, maar haalbaar MKI-plafond is.

Uit de praktijk

 • De Buyer Group duurzame wegverhardingen is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Samen hebben zij een marktvisie en inkoopstrategie opgesteld ten aanzien van het duurzaam inkopen van wegverhardingen. Daarin staan voorbeeldteksten opgenomen van eisen en criteria in RAW-bestekken. Een deel van de voorbeeldteksten gaat specifiek over het uitvragen van MKI in een RAW-overeenkomst.

 • BouwCirculair heeft in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers het Duurzaam Moederbestek ontwikkeld. In het Duurzaam Moederbestek staan eisen ten aanzien van circulariteit en het verlagen van CO₂-emissies. Deze eisen vullen de Standaard RAW Bepalingen aan. Zo zijn er productbladen opgesteld voor beton, asfalt, straatbaksteen en openbare verlichting. Overheden kunnen hiervan gebruik maken door binnen elke RAW-overeenkomst de eisen uit het Duurzaam Moederbestek uit te vragen.

 • De gemeente Utrecht heeft in de aanbesteding onderhoud asfaltverharding gebruik gemaakt van een RAW-raamovereenkomst. In het RAW-bestek waren eisen opgenomen ten aanzien van duurzaam asfalt. Ook waren er in de overeenkomst minimumeisen opgenomen over de emissies van de voertuigen en mobiele werktuigen die worden gebruikt voor het asfaltonderhoud. Bij de aanbesteding is gebruikgemaakt van de minimumeisen van het Duurzaam Moederbestek.

 • Royal HaskoningDHV heeft een kennispaper geschreven over de verduurzaming van RAW-systematiek, in opdracht van CROW. Dit kennispaper gaat specifiek in op de implementatie van MKI in een RAW-bestek. Er staan ook voorbeelden in van bestekteksten die kunnen worden gebruikt om te sturen op MKI in een RAW-bestek.

Juridische toelichting

In de wet zijn geen specifieke regels voor de inhoud van een RAW-bestek opgenomen. Om die reden zijn alleen algemene wettelijke regels van toepassing die betrekking hebben op alle niet nader gespecificeerde overeenkomsten. Bijvoorbeeld over wanneer een overeenkomst tot stand komt (artikel 6:217 BW). Verder geldt contractvrijheid, dus partijen zijn vrij om afspraken te maken over de inhoud van een RAW-bestek, zoals de juridische afdwingbaarheid.

Voor overheden gelden wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ook bij het sluiten van contracten. Daarnaast gelden in een aanbestedingsprocedure ook de aanbestedingsbeginselen:

 • Objectiviteitsbeginsel: de eisen moeten objectief en controleerbaar zijn (artikel 1.4 Aw).
 • Transparantiebeginsel: de eisen moeten transparant zijn (artikel 1.12 Aw).
 • Gelijkheidsbeginsel: de eisen mogen niet discriminerend zijn (artikel 1.12 Aw).
 • Proportionaliteit: de eisen moeten in verhouding staan tot de opdracht (artikel 1.13 Aw).
RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelBurgerlijk Wetboek
Artikel6:217
Geldig vanafInvalid Date