Beta
versie -
Delen:

Neem houtbouw op in de omgevingsverordening

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R5  

Door houtbouw op te nemen in een omgevingsverordening kan de provincie bindende regels voor houtbouw opleggen aan de gemeenten.

Normen in de omgevingsverordening: omgevingswaarden

In een omgevingsverordening kun je omgevingswaarden opnemen. Omgevingswaarden zijn normen waaraan (een bepaald onderdeel van) de fysieke leefomgeving moet voldoen. Deze waarden moet je altijd uitdrukken in meetbare of berekenbare eenheden of objectieve termijnen.

Het doel van de waarden is om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te creëren. Met omgevingswaarden geef je concrete invulling aan het doel van de Omgevingswet. Als de omgevingswaarden in een gebied behaald zijn, zijn activiteiten die de waarde verder verhogen, niet meer toegestaan.

Omgevingswaarden kunnen bindend zijn voor gemeenten. Ook kan voor het bereiken van een omgevingswaarde een termijn worden gesteld. Omgevingswaarden moet je altijd monitoren.

Als uit de monitoring blijkt dat de omgevingswaarde niet wordt gehaald, dan moet een programma worden opgesteld. In dat programma staan dan de acties van de overheid om de omgevingswaarde alsnog te halen. Uitgangspunt is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het opstellen van het programma. Ook als het Rijk of de provincie die waarde heeft vastgesteld. Maar bij het vaststellen kan ook worden bepaald dat die verantwoordelijkheid ligt bij de provincie zelf.

In bepaalde gevallen, zoals bij de verlening van een omgevingsvergunning, kunnen omgevingswaarden worden opgenomen in een vergunningvoorschrift of maatwerkvoorschrift.

Hoe kan je een omgevingsverordening toepassen?

In een omgevingsverordening kun je eisen stellen aan de fysieke leefomgeving. Deze fysieke leefomgeving bestaat uit alle bouwwerken, wegen, water, de bodem, maar bijvoorbeeld ook de lucht, de natuur of erfgoed. Als provincie kun je zo houtbouw bevorderen door bijvoorbeeld bepaalde gebieden aan te wijzen om de houtopstanden te vergroten en door het creëren van een locatie voor een houtzagerij of houtbewerkingsplaats. Ook kun je als provincie instructies opstellen voor een gemeente; in het omgevingsplan moet hier dan rekening mee worden gehouden.

In de omgevingsverordening kan een omgevingswaarde worden opgenomen die betrekking heeft op het gebruik van houtbouw in de openbare ruimte. Door het uitputtende karakter van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kan dit niet voor bouwwerken.

Juridische toelichting

Op grond van artikel 2.6 Omgevingswet moeten de provinciale staten een omgevingsverordening vaststellen.

Verder van belang is artikel 4.1 Ow dat bepaalt dat de verordening regels kan bevatten over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Daarnaast kan de provincie op grond van art. 2.22 en 2.23 Ow instructies opnemen in de omgevingsverordening.

Uit artikel 2.3, tweede lid, Ow volgt dat een bestuursorgaan van een provincie haar taken of bevoegdheden op grond van de Omgevingswet alleen kan uitoefenen als dat nodig is met het oog op een provinciaal belang en dat het gemeentebestuur dat belang niet op een doelmatige of doeltreffende wijze kan behartigen.

Voorwaarden

  • In de omgevingsverordening hoeft de provincie niet specifiek vast te stellen wat er in welk gebied komt. Hierdoor is het mogelijk om randvoorwaarden voor een ontwikkelingsgebied te bepalen.
  • In het kader van rechtszekerheid moeten open normen in beleidsdocumenten gespecificeerd worden. Voor circulariteit betekent dit dat begrippen zoals `aantoonbare bijdrage’ in beleid uitgewerkt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld in een omgevingsvisie of programma.
  • De omgevingsverordening kan zowel verbods- als gebodsbepalingen bevatten.
  • De verordenende bevoegdheid van de provincie is niet onbegrensd. De provincie moet onderbouwen dat de regels in de omgevingsverordening een provinciaal belang dienen. Wat van provinciaal belang is, kan blijken uit de omgevingsvisie of andere openbaar gemaakte stukken.
  • Een andere beperking op de regelgevende bevoegdheid van de provincie is het Bbl. Hierin staan rijksregels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en de bruikbaarheid van bouwwerken. Het Bbl is uitputtend geregeld. Dat betekent dat provincies geen aanvullende eisen mogen stellen voor onderwerpen waar het Bbl over gaat, tenzij het Bbl die ruimte expliciet biedt.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel2.3, 2.6, 2.22, 2.23, 4.1
Geldig vanafInvalid Date