Beta
versie -
Delen:

Afspraken maken over houtbouw in een convenant

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R3  

Het aangaan van een convenant is een goede manier om de betrokkenheid van een brede en diverse groep partijen te waarborgen en samen te werken aan het stimuleren van houtbouwprojecten.

Hoe kun je een convenant toepassen?

Om houtbouw effectief te kunnen stimuleren heeft een concreet en juridisch afdwingbaar convenant de voorkeur.

Dit is op de volgende manier mogelijk:

  • Het convenant krijgt een bindend karakter door meer en concreet te behalen (minimum)resultaten op te nemen. Zonder te spreken van ‘inspanning’. Denk daarbij ook aan tussendoelen, zodat hier sneller op te sturen is. Daarnaast kunnen delen van een convenant onder wettelijke verplichtingen vallen. Dan houdt de overheid ook toezicht op de naleving van het convenant.
  • Uit het convenant moet duidelijk blijken dat partijen juridisch verbonden zijn aan het door hen ondertekend convenant. Partijen nemen dus niet de uitzonderingen ‘juridisch niet afdwingbaar’ en ‘onmiddellijk opzegbaar’ op in het convenant.
  • Optioneel kunnen partijen afspraken maken over de wijze waarop eventuele geschillen worden opgelost. Zoals met uitgebreide onderhandeling of mediation. Dit kan worden vastgelegd in een regeling die wordt opgenomen in het convenant. Daarnaast wordt de manier van handhaving op de afspraken uit het convenant vastgelegd in het convenant. Op die manier is maatwerk te ontwikkelen dat past voor partijen.

Uit de praktijk

Een voorbeeld is het Green Deal Convenant Houtbouw. Dit convenant heeft tot doel om vanaf 2025 door gezamenlijke inspanningen en elkaar aanvullend en versterkend ten minste 20% van de nieuwbouw van woningen in de MRA in houtbouw uit te voeren.

In het convenant genaamd City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen hebben 170 verschillende partijen (het rijk, provincies, gemeenten, kennisinstellingen, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en marktpartijen) de volgende ambitie ondertekend dat “elk groot nieuwbouw- of transformatieproject (50+ woningen) dat wordt geïnitieerd, zo circulair en conceptueel mogelijk wordt gerealiseerd.” Op een vergelijkbare manier kunnen gemeenten met de belangrijke stakeholders een convenant aangaan waarin partijen zich committeren aan het vergroten van de toepassing van houtbouw bij nieuwe projecten.

Er zijn op dit moment nog geen bindende convenanten opgesteld waarmee houtbouw gestimuleerd wordt.

Juridische toelichting

In de wet zijn geen specifieke regels voor convenanten opgenomen. Om die reden zijn alleen algemene wettelijke regels van toepassing die betrekking hebben op alle niet nader gespecificeerde overeenkomsten. Bijvoorbeeld over wanneer een overeenkomst tot stand komt (artikel 6:217 BW) Verder geldt contractsvrijheid dus partijen zijn vrij om afspraken te maken over de inhoud van het convenant, zoals de juridische afdwingbaarheid.

RechtsgebiedPrivaatrecht > Gronduitgifte
CiteertitelBurgelijk Wetboek
ArtikelArtikel 6:217
Geldig vanafTBD