Beta
versie -
Delen:

Gebruik de gelijkwaardigheidsbepaling bij een vergunningsaanvraag

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Beperkt
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3  

De gelijkwaardigheidsbepaling maakt het mogelijk af te wijken van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de omgevingsverordening of het omgevingsplan waardoor je als gemeente circulaire keuzes kunt bevorderen.

Hoe kan je de gelijkwaardigheidsbepaling toepassen?

Als regels uit het Bbl, de omgevingsverordening of het omgevingsplan voorschrijven dat een maatregel moet worden getroffen, dan kan op aanvraag toestemming worden verleend om in plaats daarvan een gelijkwaardige maatregel te treffen.

De initiatiefnemer moet de gelijkwaardigheid van de alternatieve maatregel aantonen, maar mag zelf weten hoe hij dat doet. De gemeente bepaalt vervolgens of zij de onderbouwing betrouwbaar genoeg vindt.

Wil je een beroep doen op de gelijkwaardigheidsbepaling als onderdeel van een vergunningsplichtige activiteit, dan is de aanvraag voor de vergunning meteen ook een verzoek om toestemming voor die gelijkwaardige maatregel. De gemeente beoordeelt de gelijkwaardigheid van de maatregel dan als onderdeel van het bouwplan waarvoor vergunning is aangevraagd. Door de vergunning voor het bouwplan te verlenen wordt gelijk toestemming voor de toepassing van de gelijkwaardige maatregel verleend.

Uit de praktijk

Het initiatief voor het treffen van gelijkwaardige maatregelen die bijdragen aan circulariteit ligt bij burgers en bedrijven. Gemeenten kunnen de drempel voor initiatiefnemers verlagen door bij bouwplannen met initiatiefnemers mee te denken over gelijkwaardige oplossingen die voldoen aan de doelstelling van het wettelijk kader en die bijdragen aan circulariteit.

Zo hoef je bijvoorbeeld niet aan de voorgeschreven eisen met betrekking tot energiezuinigheid (afdeling 4.4 Bbl) te voldoen, wanneer een particulier of een bedrijf met een alternatieve, maar gelijkwaardige oplossing alsnog aan de doelen van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid kan voldoen. Deze doelen vormen de pijlers van het Bbl.

Een gelijkwaardige oplossing kan bestaan uit een combinatie van bouwtechnische, organisatorische en/of technische oplossingen. Van een bouwtechnisch voorschrift kan worden afgeweken “omdat door een combinatie van organisatorische en installatietechnische oplossingen eenzelfde ‘beschermingsniveau’ wordt bereikt als is beoogd met het voorschrift” (ABRvS 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3976, m.nt. S.R.P. Bastiaans & A. Collignon, noot 3.)

Juridische toelichting

Uit artikel 4.7, eerste lid, Omgevingswet volgt dat op aanvraag toestemming kan worden verleend om in plaats van de voorgeschreven maatregel, zoals bedoeld in paragraaf 4.1.1, een gelijkwaardige maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel wordt ten minste hetzelfde resultaat bereikt als met het voorgeschreven juridische instrument is beoogd.

Voorwaarden

  • De gelijkwaardigheid is het belangrijkste criterium voor deze bepaling en dat moet dan ook worden aangetoond aan het bevoegde gezag. Dat is de gemeente. De gemeente zal die gelijkwaardigheid vervolgens betrekken bij de aanvraag van op een vergunning of bij het doen van een melding;
  • Sommige aspecten komen niet in aanmerking voor een gelijkwaardigheidsbepaling, zoals bepaalde harde EU-eisen.
RechtsgebiedPubliekrecht > Omgevingsrecht
CiteertitelOmgevingswet
Artikel4.7
Geldig vanafInvalid Date