Beta
versie -
Delen:

Vraag subgunningscriteria uit in aanbesteding

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6  

Als een overheid opdracht geeft voor inkopen van catering, dan gebeurt dat normaal via een inkoopprocedure of aanbesteding. Subgunningscriteria die gericht zijn op het tegengaan van voedselverspilling, vergroten de kans dat de winnende inschrijver minder voedsel verspilt.

Hoe kun je subgunningscriteria toepassen?

In de wet staan voorbeelden opgesomd van subgunningscriteria die je kunt hanteren als kwaliteitsaspect, zoals milieu-, sociale of innovatieve kenmerken. Je hebt veel vrijheid in het opstellen van deze subgunningscriteria. Daarnaast heb je de vrijheid om zelf wegingsfactoren aan de verschillende subgunningscriteria te koppelen. Zo kun je in een aanbesteding als subgunningscriterium een plan van aanpak voor het tegengaan van voedselverspilling uitvragen. Vervolgens kun je punten toekennen aan de inschrijvers die aan dit criterium hebben voldaan in hun inschrijving.

Op deze manier leg je in de aanbesteding nadruk op voedselverpilling tegengaan en dwing je de markt om dit onderwerp mee te nemen in de aanbestedingsprocedure.

Het vermijden en verminderen van voedselverspilling kan als volgt als subgunningscriteria worden toegepast door de overheid bij het inkopen van catering:

Stap 1: Maak gebruik van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’.

Stap 2: Formuleer verschillende subgunningscriteria onder de noemer kwaliteit, waarvan tenminste één gericht is op het tegengaan van voedselverspilling. Op deze manier worden de inschrijvende marktpartijen gedwongen om voedselverspilling mee te nemen in de inschrijving. Denk hierbij aan een anti-voedselverspillingsplan.

Daarnaast kan je binnen de subgunningscriteria over voedselverspilling verschillende suggesties benoemen die de inschrijvende marktpartij mee kan nemen om alle punten toegekend te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld de monitoring en rapportering over voedselverspilling zijn en/of de methode van ‘’ gered voedsel’ (Too Good To Go- aanbieden of donaties aan voedselbanken).

Stap 3: Koppel een hoge wegingsfactor aan het subgunningscriterium over voedselverspilling. Op deze manier wordt het voor de inschrijvende marktpartijen interessant om veel aandacht aan het subgunningscriterium te besteden.

In het instrument ‘vraag een anti-voedselverspillingsplan uit als subgunningscriterium’ is een specifiek subgunningscriterium uitgewerkt.

Uit de praktijk

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft in de aanbesteding genaamd ‘Europese openbare aanbesteding Eten & Drinken’ gebruikgemaakt van het gunningscriterium van beste prijs-kwaliteitverhouding. Onder de noemer van het gunningscriterium kwaliteit heeft de gemeente vijf subgunningscriteria opgesteld met elk een andere wegingsfactor.

Een van deze subgunningscriteria is gericht op het tegengaan van voedselverspilling onder de noemer duurzaamheid, circulariteit en CO2-reductie. Specifiek is het volgende uitgevraagd: “Op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de transitie naar zero waste: het minimaliseren van voedselverspilling en afval en het nuttig lokaal inzetten van reststromen voor volgende cycli.” Dit criterium telt voor 25% mee in de totale kwaliteitsbeoordeling.


Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem heeft in de aanbesteding genaamd ‘Europese Openbare Aanbesteding Duurzame Cateringsvoorzieningen’ als subgunningscriterium vier ambities opgesteld. Een van deze ambities is CO2-reductie. Onder CO2-reductie vraagt de gemeente Haarlem een plan over het tegengaan van verspillingen van voedsel. Dit subgunningscriterium telt voor 20% in de beoordeling van het gunningscriterium kwaliteit mee.

Voorwaarden

De geformuleerde subgunningscriteria moeten in lijn zijn met de aanbestedingsbeginselen. Deze aanbestedingsbeginselen zijn:

  • Objectiviteitsbeginsel: de criteria moeten samenhangen met de opdracht.
  • Transparantiebeginsel: de criteria moeten transparant zijn.
  • Gelijkheidsbeginsel: de criteria mogen niet discriminerend zijn.
  • Proportionaliteit: de criteria moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Het is van cruciaal belang dat de subgunningscriteria voldoen aan deze beginselen om een eerlijke, competitieve en rechtmatige aanbestedingsprocedure te waarborgen. Deze beginselen zorgen voor een objectieve selectie van leveranciers. Zie de website van PIANOo voor meer informatie over aanbestedingen.

Juridische toelichting

RechtsgebiedPrivaatrecht > Aanbesteding
CiteertitelAanbestedingswet 2012 (Aw) Gids Proportionaliteit (GP)
ArtikelArtikel 2.115 AW en 3.5.5 GP
Geldig vanafInvalid Date